BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudowski Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Zarządzanie procesami z zastosowaniem metodyki Six SigmaTM w sektorze MŚP : kontekst lokalny i sektorowy
Process Management, Using the Methodology of Six SigmaTM in the Sector of SMEs : the Local and Sectorial Context
Source
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 80-90, tabl., bibliogr. 5 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Sześć Sigma, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie procesami
Six Sigma, Small business, Process management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule postawiono tezę, że skuteczność projektowania i implementacji orientacji procesowej w sektorze MŚP decyduje o skuteczności i efektywności zastosowań elementów koncepcji Six SigmaTM. Przedstawiono wybrane wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie - w jakim stopniu małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe oraz produkcyjno-usługowe w regionie pomorskim są świadome znaczenia i przygotowane do systemowo ujętego nadzorowania swoich procesów w odniesieniu do elementów koncepcji Six SigmaTM. W podsumowaniu wskazano najistotniejsze wnioski płynące z tych badań, w tym lukę metodyczną oraz spodziewane efekty działań. (abstrakt oryginalny)

In this article, it has been proposed that the effectiveness of the design and implementation of the process approach in the SMEs sector affects the effectiveness and efficiency of the application of elements of the Six SigmaTM concept. The selected results of the research have been presented to answer the question to what extent small and medium-sized manufacturing, service and production - service companies in region of Pomeranian are aware of the importance of and prepared for the systemic monitoring of their processes in relation to elements of the concept of Six SigmaTM. In the summary that most relevant conclusions of these studies, including the methodological gap and the expected effects of measures have been indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antony J., Kumar M., Madu C. (2005), Six Sigma in small and mediumsized UK manufacturing enterprises. Some empirical observations, "International Journal of Quality and Reliability Management" nr 8, s. 860-874.
  2. Davenport T.H. (1993), Process Innovation. Reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Boston.
  3. Grudowski P. (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie, Gdańsk.
  4. Grudowski P., Preihs J., Waszczur P. (2011), Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego, Projekt badawczy własny MNiSW - nr um. 0468/B/H03/2008/35, lata 2008-2011(raport końcowy), Gdańsk.
  5. Wessel G., Burcher P. (2004), Six Sigma for small and medium - sized enterprises, "The TQM Magazine" nr 4, s. 264-272.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu