BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Rydz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013
Evaluation of Effectiveness of the Farm Advisory System (FAS) Based on the Functioning of 114 Rural Development Programmes between 2007 and 2013
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 199-222, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Doradztwo rolnicze, System doradczy, Wspieranie rolnictwa, Regulacje prawne, Rolnictwo, Dotacje, Polityka rolna, Polityka rolna UE, Wspólna Polityka Rolna, Zasada wzajemnej zgodności
Agricultural advisory, Advisory system, Agriculture support, Legal regulations, Agriculture, Subsidies, Agricultural policy, EU agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Cross-compliance requirement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano system doradztwa rolniczego (FAS - Farm Advisory System) w Polsce, jego finansowanie oraz wykorzystanie przez rolników i posiadaczy lasów w ramach działania 114 PROW. Poszczególne części opracowania opisują istotę i znaczenie usług doradczych, powiązanie systemu doradztwa rolniczego z zasadami wzajemnej zgodności, analizę efektywności narzędzia 114 PROW oraz charakterystykę działań wybranej instytucji akredytowanej do świadczenia usług doradczych w ramach FAS. Na podstawie zebranych danych można wysunąć wniosek, że FAS jest ważnym instrumentem WPR wspierającym rolników w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności oraz kreowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa, jednak wymaga zmian organizacyjno-prawnych, które pozwolą lepiej wykorzystać środki publiczne przeznaczone na finansowanie usług doradczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents farm advisory system (FAS) in Poland established to support farmers seeking to meet the European Union cross-compliance requirements. Particular sections of the study describe the essence and importance of advisory services, the link between the farm advisory system and cross-compliance rules, financing of advisory services within 114 Rural Development Programmes 2007-2013 and the evaluation of effectiveness of this tool. The analysis of the collected data shows that FAS is an important instrument of the common agricultural policy which supports farmers in meeting cross-compliance requirements and creating modern and competitive agriculture, however, it requires organizational and legal changes which will allow better use of public funds intended to finance advisory services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARiMR,http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/korzystanie-z-uslug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy-lasow.html.
 2. Ban A. W. van den, Hawkins H. S., Doradztwo rolnicze, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (wyd. polskie), Kraków 1997.
 3. Brodnicki Z., Chyłek E. K., Doradztwo w agrobiznesie, Wyd. ART, Olsztyn 1999.
 4. Centrum Doradztwa Rolniczego, www.cdr.gov.pl
 5. Czyżewski A., Poczta W., Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 6. Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System, Final Report, Evaluation Part, December 2009.
 7. Firlej K., Rydz A., Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 8. Kargulowi A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa 2010.
 9. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 10. Krzyżanowski J. T., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 11. Kujawiński W., Doradztwo rolnicze w zarysie, Centrum Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Poznań 1997.
 12. Kujawiński W., Metodyka doradztwa rolniczego, Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznań 2009.
 13. Kujawiński W., Nowy słownik metodyczny doradcy rolniczego, Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznań 2011.
 14. Matuszak E., System Doradztwa Rolniczego - dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2011, nr 2.
 15. Mickiewicz A., Wawrzyniak B. M., Prawodawstwo Unijne w zakresie kształtowania systemów doradztwa rolniczego, "Zagadnienia doradztwa rolniczego, Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2011, nr 2.
 16. Mickiewicz A., Przebieg i realizacja działań w ramach I i IIfilara Wspólnej Polityki Rolnej (analiza), Wyd. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2011.
 17. Payr G., Sulzer R., Landwirschaftliche Beratung, t.1, Eschborn 1981.
 18. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2007.
 19. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Application of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) No 73/2009, Brussels November 2010.
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
 21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 23. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 25. Sokołowska S. (red.), Bisaga a. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowoczesnym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 26. Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 27. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), art. 36. 1.
 28. Wawrzyniak B. M., Doradztwo w agrobiznesie, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek 2000.
 29. Załącznik do Uchwały nr 61 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2011, Sprawozdanie za 2010 r. z realizacji działań PROW na lata 2007-2013, nr 4/2010 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 30. Załącznik do Uchwały nr 69 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 polegającej na realokacji środków do działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
 31. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/291/12 z dnia 27 lutego 2012 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego, Sprawozdanie za 2011 r. z programu działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
 32. Zasada Wzajemnej Zgodności (cross - compliance): minimalne normy, Obszar A i Obszar B obowiązujący od 2011 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wyd. ARiMR, Warszawa 2010.
 33. Zawisza S., Procesy komunikacji w doradztwie. Teoria i badania empiryczne, Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu