BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce
The Impact Of Households' Socio-Demographic Characteristics on Food and Soft Drinks Expenditures in Poland
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 223-239, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Żywność, Napoje bezalkoholowe, Budżet gospodarstwa domowego, Badanie preferencji konsumenckich, Preferencje konsumenta
Household expenditures, Structure of income and expenditure of households, Food consumption, Food, Soft drinks, Budgets of households, Consumer preferences research, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wpływu cech społeczno-demograficznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Oceny wpływu takich cech gospodarstw domowych jak przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, miejsce zamieszkania, liczba osób oraz typ biologiczny gospodarstwa na poziom wydatków żywnościowych dokonano na podstawie modelu ekonometrycznego wydatków żywnościowych oszacowanego na podstawie danych indywidualnych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2009 roku (dane GUS - 37 tysięcy budżetów). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the impact assessment of households' socio-demographic characteristics on food and soft drinks expenditures in Poland. The impact assessment of households' characteristics such as belonging to a socio-demographic group, place of residence, number of persons, biological type of household, on food and soft drinks expenditures has been made based on an econometric model of food expenditures estimated from data of individual household budgets in Poland in 2009 (data of C.S.O.). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 2. Gałązka M., Grzelak A., Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009, [w:] Czyżewski A. (red.), Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej otoczenie społeczne, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 3. Grzelak A., Gałązka M., Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności - ujęcie teoretyczne, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2011, nr 4.
 4. Gulbicka B., Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 5. Kurzawa I., Wysocki F., Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczności popytu konsumpcyjnego, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47, Taksonomia, 16, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 6. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 7. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 8. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Zeszyt metodologiczny GUS, Wydawnictwo Departamentu Warunków Życia GUS, Warszawa 2011.
 9. Poczta W., Michota-Katulska E., Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo AR, Poznań 2007.
 10. Sojkin B., Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe - seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 135, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 11. Stanisławska J., Wysocki F., Dochodowa elastyczność wydatków na artykuły żywnościowe gospodarstw domowych rolników według grup dochodowych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 3, Warszawa - Poznań - Wrocław 2011.
 12. Suchecki B., Kompletne modele popytu, PWE, Warszawa 2006.
 13. Welfe W., Funkcje popytu konsumpcyjnego, [w:] Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku. Analiza prognozy symulacja. Modele konsumpcji, Tom 2, PWE, Warszawa 1978.
 14. Woś A., Agrobiznes. Makroekonomika - tom 1, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu