BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Rafał, Staniszewski Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czyżewski Bazyli
Title
Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE
Specific Nature of Non-Agricultural Rural Economic Activity in the Context of Its Support by European Union Funds
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 401-415, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Fundusze unijne, Przedsiębiorczość, Wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój obszarów wiejskich, Aktywizacja obszarów wiejskich
Non-agricultural economic activity, Rural areas, EU funds, Entrepreneurship, Entrepreneurship support, Rural development, Activation of rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyka problematyki pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polsce. Przedstawia on najistotniejsze cechy charakterystyczne wiejskiej przedsiębiorczości, identyfikuje bariery jej dalszego rozwoju, systematyzuje dostępne dla wiejskich przedsiębiorców fundusze unijne, a także określa ich skuteczność. Pozarolnicza działalność gospodarcza przedstawiona zostaje, jako jedna z metod powstrzymania degradacji obszarów wiejskich, wymagająca jednak odpowiednio rozwiniętego kapitału ludzkiego, co ogranicza jej skuteczność. (abstrakt oryginalny)

Article describes issue of non-agricultural rural economic activity in Poland. It presents the most important features of rural entrepreneurship, identifies barriers for its development, methodizes European funds available for rural entrepreneurs and measuresthose instrumentsefficiency. Non-agricultural rural economic activity is presented as the one of the methods to stop rural areas marginalization process, however requiring proper developed human capital, what limits its efficiency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Efektywność Przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków1995.
 2. Bański J., Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa 2006.
 3. Bodziarczyk J., Ciach M., Lesiński J., Natura 2000 w świetle dyrektyw UE i ich implementacja w Polsce, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietrich, Warszawa 2010.
 4. Brussa, A., Tarnawa, A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 5. Chmieliński P., Otłowska A. Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu struktur na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.
 6. Czapliński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 7. Czarnecki A., Kłodziński M., Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" 2010, nr 3.
 8. European Commision, Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations, Bruksela 1999.
 9. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Warszawa 2011.
 10. Fedyszak-Radziejowska B., Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [w:] Wilkin, J., Nurzyńska, I. (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 11. Hardt Ł., Grosse T., Sektorowa czy zintegrowana - czyli optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2011.
 12. Harnik I. (red.), ePrzedsiębiorczość: telepraca i usługi zdalne, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków 2008.
 13. Kasprzak R., Fundusze Unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 14. Kłodziński M., Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, "Wieś i rolnictwo" 2010, nr 2.
 15. Kłodziński M., Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Wieś i rolnictwo" 2011, nr 2.
 16. Kłodziński M., Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i rolnictwo" 2012, nr 2.
 17. Komisja Europejska, Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs. Report of the Expert Group., Executive Report, Bruksela 2007.
 18. Mańkowska E., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wsparcie inicjatyw lokalnych, 2002, http://www.ppr.pl/artykul-wielofunkcyjny-rozwoj-obszarow-wiejskich- nbsp-2897-dzial-19.php [dostęp: 10.10.2012].
 19. Margol, B., Saloni, J., Wieś w gospodarce informacyjnej - możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Warszawa 2012.
 21. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013, Warszawa 2012, dane na dzień 30 czerwca 2012.
 22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2011.
 23. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Warszawa 2011.
 24. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa 2011.
 25. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa 2011.
 26. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa 2011.
 27. Nurzyńska I., Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, "Wieś i rolnictwo" 2011, nr 3.
 28. OECD,the New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD Publishing, Paris 2006.
 29. OECD, Entrepreneurship at a Glance 2011, OECD Publishing, 2011, http://dx.doi.org/10.1787/9789264097711-en [dostęp: 01.12.12].
 30. Poczta W., Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] Wilkin, J., Nurzyńska, I. (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 31. Staniszewski J., Inwestycje w rolnictwie i na wsi z pozarolniczych funduszy unijnych w kraju i Wielkopolsce po 2006 r, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2012, praca licencjacka, [maszynopis niepublikowany].
 32. Szafraniec K., Szanse życiowe młodzieży wiejskiej, [w:] Wilkin, J., Nurzyńska, I. (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 33. Szczepaniec M., Wielkość firmy a wzorzec korzystania z usług bankowych, "Bank i kredyt" 2007, nr 7.
 34. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 2011, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Poznań 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu