BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Menet Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Delokalizacja działalności produkcyjnej a ceny transferowe
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju., 2012, s. 193-202, wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Globalizacja gospodarki, Korporacje międzynarodowe, Przepływy kapitałowe, Podział pracy, Ceny transferowe, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Offshoring, Outsourcing, Zmiany strukturalne, Delokalizacja działalności
Economic globalization, International corporation, Capital flows, Division of labour, Transfer pricing, Industrial production location, Offshoring, Outsourcing, Structural changes, Business relocation
Abstract
Dynamiczny charakter delokalizacji powoduje zmiany strukturalne w gospodarce, które są przyczyną wzrostu zainteresowania tym zjawiskiem m.in. organów podatkowych wielu krajów, ponieważ rozliczenia transferów dóbr i usług odbywają się między podmiotami powiązanymi mającymi siedziby w różnych jurysdykcjach podatkowych. Zastosowane w takich rozliczeniach ceny transferowe powinny odpowiadać ustalonemu przez OECD kryterium rynkowości wyrażonemu zasadą "wyciągniętej ręki" (arm's length principle), a znajdującemu odwzorowanie w przepisach podatkowych krajów , w których podmioty te prowadzą działalność. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy przyczyną delokalizacji działalności produkcyjnej jest chęć ograniczenia obciążeń podatkowych przez grupy transnarodowe realizowanego za pomocą mechanizmu cen transferowych, czy też decydują o tym jednak inne przesłanki ekonomiczne. Obok studium literatury przedmiotu zostaną przeanalizowane także dostępne badania firm niemieckich związane ze zjawiskiem delokalizacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auslandsinvestitionen in der Industrie. DIHK, Berlin 2010.
 2. Brockhagen J. : Verrechnungspreise bei Funktionsverlagerung. Tectum Verlag, Marburg 2007.
 3. Delocalisation : Which Challenge for the EU Economy ? ECIFN (REP) 50760/05, Europe-an Commision, Bruksela 2005.
 4. Dmowski A. : Ceny transferowe. Difin, Warszawa 2006.
 5. Eden L. : Taxing Multinationals : Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America. Toronto, 1998.
 6. Hardock P. : Produktionsverlagerung von Industrieunternehmen ins Ausland : Formen, Determinanten, Wirkung. Wiesbaden 2000.
 7. International Investment Perspectives. 2002 Edition, OECD, Paris 2002.
 8. Jensen P.D., Kirkergaard J., Laugesen N. : Offshoring in Europe - Evidence of a Two-Way Street from Denmark. Institute for International Economics, Washington 2006.
 9. Kabalski P. : Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi. ODDK, Gdańsk 2001.
 10. Leamer E.E. : The Effects of Trade in Services, Technology Transfer and Delocalisation on Local and Global Income Inequality. "Asia-Pacific Economic Review", 1996, April, Vol. 2, No 1.
 11. Malara Z., Kroik J. : Determinanty kształtowania cen transferowych. Doświadczenia z badań. Prace Naukowe XIII/2007 Szkół Wyższych Euroregionu NYSA, 2007.
 12. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. wersja skrócona. Tłum. Bany K., OECD, Warszawa 2001.
 13. Pfaff D., Stefani U. : Verrechnungspreise in der Unternehmenspraxis - Eine Bestandsaufnahme zu Zwecke und Methoden. "Controlling", 2006.
 14. Radło M.J. : Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, delokalizacja, offshoring, outsourcing : podstawowe definicje. W : Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej. Perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski. Opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006.
 15. Radło M.J. : Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W : Globalizacja usług. Red. Szymaniak A., WAiP, Warszawa 2008.
 16. Raport. Offshoring w europejskim wydaniu. UNCTAD i Roland Berger Strategy Consultants, Warszawa 2004.
 17. Schreiber R. : Verrechnungspreise bei Verlagerung von Funktionen und Risiken im internationalen Konzern. W : Internationale Verrechnungspreise. Red. Oestreicher A., Verlag NWB, Herne/Berlin 2003.
 18. Sojak S., Baćkowski D. : Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. DW ABC, Warszawa 2003.
 19. Sojak S. : Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych, tekst jednolity. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 22. Veugelers R. : Market Integration : EU Integration, Globalization and Delocalisation. EC-BEPA, KULeuven & CEPR, 2006.
 23. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services. UN-UNCTAD, New York-Geneva 2004.
 24. Wyciślok J. : Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów. C.H.Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu