BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzazga Dominik (Uniwersytet Łódzki)
Title
Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego
Research Project ESPON and INSPIRE Directive as a Tool for Spatial Planning Support
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 91-104, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Keyword
Planowanie przestrzenne, Informacja przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne
Spatial planning, Spatial information, Spatial development
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Mając na względzie znaczenie informacji dla planowania przestrzennego, celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu dwóch najistotniejszych obecnie inicjatyw europejskich ukierunkowanych na wspieranie procesów planistycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich przydatność dla Polski. (fragment tekstu)

This paper deals with the issue of information's instruments for spatial planning. Spatial planning is a system of public regulation which is use by legal authorities on local, regional, and national level to coordinate human activities such as: investments, mobility, development of settlements, protection of natural areas etc. Planning is going to be an important tool for achieving goals of cohesion policy, however its effectiveness depends on appropriate data and information concerning processes of spatial development. Monitoring of spatial development trends within European Union countries is a main goal of ESPON program (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) which integrate scientific spatial research within European countries. To support decision making process in the field of spatial development, EU established and introduced INSPIRE directive (Infrastructure for Spatial Information in the European Community). Both initiatives are implemented in Poland as a supporting instruments for spatial planning system. In the final part of the article, the most important needs related to provision of information for spatial planning, are underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, dokument zaakceptowany na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w Lipsku w dniach 24/25 maja 2007 r., [w:] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój Regionalny " Polityka przestrzenna " Spójność terytorialna " Współpraca międzyrządowa Państw Członkowskich UE, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Wspolpraca_miedzyrzadowa/Documents/AT_PL.pdf
 2. Drzazga D. (2011), Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym, [w:] Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C, "Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 3. Drzazga D. (2006), Planowanie przestrzenne w Unii Europejskiej, [maszynopis po recenzji: T. Kudłacz]
 4. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 25.04.2007
 5. Dyrektywa INSPIRE (2012), [w:] "Akademia INSPIRE. Geoinformacja w praktyce", United Nation Environment Programme, Global Resources Information Database (GRID) Warszawa, http://www.akademiainspire.pl/dyrektywa-inspire
 6. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G, Zaleski J" Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, [w:] Studia KPZK PAN, T. CXXVIII, Warszawa
 7. ESPON (2005), Ministerstwo Gospodarki, http://www.mgip.gov.pl/Polityka+regionalna/Espon/
 8. ESPON. Krajowy punkt kontaktowy (2012), http://www.espon.pl/
 9. Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (European Spatial Planning Observation Network) (2006), [w:] Interreg Polska 2004-2006, http://www.interreg.gov.pl/ESPON/
 10. Geoportal, http://www.geoportal.gov.pl/
 11. Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) (2012), European Commission, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
 12. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów, z dnia 13 grudnia 2011 r., w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 252
 13. OGC Market Report Open Standards and INSPIRE, Open Geospatial Consortium (OGC), co-editors: Andy Bray and Steven Ramage, date: April 2012.
 14. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489, z 2012 r., poz. 951
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu