BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sielska Agata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Regionalne zróżnicowanie potencjału konkurencyjnego polskich gospodarstw rolnych w województwach po akcesji do Unii Europejskiej
Regional Diversity of Competitiveness Potential of Polish Farms after the Accession to the European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 191-200, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Rolnictwo, Metoda Warda, Konkurencyjność, Autokorelacja przestrzenna
Agriculture, Ward method, Competitiveness, Spatial autocorrelation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zbadano regionalne zróżnicowanie potencjału konkurencyjnego polskich gospodarstw rolnych na podstawie wskaźników wydajności procesów produkcyjnych oraz wskaźników finansowych. W celu zbadania podobieństwa potencjału konkurencyjnego w poszczególnych województwach wykorzystano metodę analizy skupień Warda. Uwzględniono również różnice występujące pomiędzy grupami producentów wyróżnionymi na podstawie wielkości ekonomicznej i rodzaju prowadzonej działalności oraz zmiany potencjału w latach 2004-2009.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the regional diversity of competitiveness potential of Polish farms based on productivity and financial indicators. Ward's method of cluster analysis was used in order to examine the similarity of competitiveness potential in different regions. The differences among the groups of producers distinguished on the basis of economic size and type of farming were also taken into account, as well as competitiveness potential changes that occurred during 2004-2009 period.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cliff A.D., Ord J.K., Spatial Autocorrelation, Pion, London 1973.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
  3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, Część I. Wyniki standardowe, System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
  4. Kowalski A., Dochody na wsi są bardzo zróżnicowane, Wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, czytany 26.07.2011 r. z http://finanse.wp.pl, 2011.
  5. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W., Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  6. Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
  7. Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska¸ PWE, Warszawa 2009.
  8. Słomińska B., Rozwój gmin a wsparcie unijnych funduszy pomocowych, "Wspólnoty Europejskie" 2(183), 25-31, 2007.
  9. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
  10. Ward J.H., Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", vol. 58, 236-244, 1963.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu