BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Howaniec Honorata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Polityka klastrowa w Polsce a innowacyjność MSP
Cluster policy in Poland and Innovation of SME's
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Keyword
Klastry, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność
Business cluster, Innovative character, Small business, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie kryzysu gospodarczego pojęcia "klaster" i "innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw" są jednymi z najczęściej odmienianych, szczególnie gdy mówimy o rozwoju czy konkurencyjności gospodarki. Nic w tym dziwnego. Rzeczywiście, terminy te wiąże się ze sobą. Zakłada się, że rozwój klastrów spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a przez to - rozwój poszczególnych regionów i kraju. Opracowanie przedstawia pojęcie klastra, założenia i narzędzia polityki klastrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, oraz dotychczasową innowacyjność prezentowanego województwa.(abstrakt oryginalny)

In times of economic crisis the concept of cluster and innovation of small and medium-sized enterprises are particularly important when we talk about the development and competitiveness of the economy. This is not surprising. Indeed, these terms are related to each other. It is assumed that the development of clusters will increase innovation and competitiveness of enterprises, and thereby of every region and the country. The paper presents the cluster concept, principles and tools of cluster policy in Poland, with particular emphasis on Silesia Voivodeship and the existing innovation of the presented voivodeship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Działalność badawcza i rozwojowa (B+R), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc /ASSETS_Dzialalnosc_ badawcza_i_rozwojowa.pdf (5.01.2012).
 2. Dzierżanowski M., Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, PARP.
 3. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Raport, PARP, Warszawa 2005, http://www.cptt.uz.zgora.pl/dokumenty/innowacja/raport.pdf (5.01.2012).
 4. Hill E.W., Brennan J.F., A Metrology for Identifying the Drivers of Industrial Clusters: The Foundation of Regional Competitive Advantages, "Economic Development Quarterly" 2000, no. 14.
 5. Howaniec H., Rola klastrów w rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej regionów, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce: integracja, kooperacja, klastering, R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 6. Howaniec H., Dudzik-Lewicka I., Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami, R. Barcik, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2011.
 7. Informacje o województwie. Województwo na tle kraju, GUS, US w Katowicach, http://www.stat.gov. pl/katow/69_599_PLK_HTML.htm (5.01.2012).
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 9. Nauka i technika w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, US w Szczecinie, Warszawa 2012.
 10. Nauka i technika w Polsce w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, US w Szczecinie, Warszawa 2011.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 13. Redman J.M., Understanding State Economies through Industry Studies, Council of Governors' Policy Advisors, Washington 1994.
 14. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2010, US w Katowicach, Katowice 2011.
 15. Rosenfeld S.A., Community college/cluster connections: Specialization and competitiveness in the United States and Europe, "Economic Development Quarterly" 2000, no. 14.
 16. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 17. Wojnicka E., Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 5.
 18. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu