BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bitner Ewa
Title
Menedżment w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce
Management in Privatized Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 55-71, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw, Górnictwo, Efektywność zarządzania
Privatization of enterprises, Mining sector, Management effectiveness
Note
summ.
Abstract
Od 1989 roku, po transformacji systemowej w Polsce, powstała możliwość tworzenia nowej szkoły menedżmentu. Dzięki gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa wymagały nowego stylu zarządzania. Rozpoczęły się wielkie zmiany. Również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało falę przemian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Podczas dwudziestu lat wiele firm zmuszonych zostało do przystosowania się do nowych warunków. Zarządzanie skupiło się głównie na składnikach hard (finanse, technologia, marketing). Brakowało na początku świadomości, że ludzie są najważniejsi (soft). W trakcie przekształceń własnościowych, drogą prywatyzacji bezpośredniej, zaczęto dostrzegać akcjonariat pracowniczy. W artykule krótko zaprezentowano jego powstanie w Polsce. Aktualnie jest powszechny poprzez funkcjonowanie na rynku wielu spółek kapitałowych - spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki menedżmentowi, odpowiednio przygotowanemu na wprowadzenie zmian, udało się sprywatyzować kopalnie bazaltu w Polsce. (fragment tekstu)

In the article it was pointed out the need to form management school in Poland. Briefly the history of creating shareholding in Poland and legislation connected with it were quoted. For streamlining running a company in 1991 fixed-term management contracts were enforced. On example of opencast mining sector enterprises an effectiveness and efficiency of managers employed according to this form were demonstrated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 11.
 2. Bitner E., "Analiza i ocena ekonomiczna prywatyzacji bezpośredniej w Polsce na przykładzie wybranych przedsiębiorstw", rozprawa doktorska, PCz 2006 r.
 3. Duraj J., Analiza ekonomiczna, PWE, Warszawa 1994, s. 11.
 4. DzU 2004 nr 269 poz. 2667.
 5. Gajl N., Modele zarządzania i finansowania przedsiębiorstw uspołecznionych, Warszawa 1986, t. 1, s. 238 i n.
 6. Haus B., Jagoda H., Kontrakt menedżerski i firma zarządzająca jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 7. http://katowice .biznespolska.pl/gazeta/article.php?contentid=150623
 8. Kosikowski C., Podstawowe problemy odpowiedzialności gospodarczej, Folia Iuridica UŁ 1989, nr 34.
 9. Kosikowski C., Prawo zarządzania gospodarką narodową, Łódź 1986, s. 39 i n.
 10. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSzPiZ, Warszawa 2002.
 11. Kubot Z., Spółki pracownicze i spółki menedżerskie, ARR, Zielona Góra 1993, s. 29-30.
 12. Ludwiniak K., Pracownik właścicielem, Paryż 1989, s. 79.
 13. Moszkowicz M., Rządzić czy zarządzać - zmiana i ciągłość w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w strukturach organizacyjnych, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo AE, Wrocław. 2000, s. 188.
 14. Przekształcenia własnościowe w Polsce (determinanty prawne), red. S. Prutis, Białystok 1996.
 15. Wajda W., Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych, [w:] Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno- praktyczny, Kraków 1991, s. 39 i n.
 16. Wieczorska B., Prawne gwarancje samodzielności przedsiębiorstwa państwowego, Lublin 1990.
 17. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. II, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, red. naukowa R. Borowiecki, wyd. II zmienione, TWIGGER, Warszawa 1995, s. 28.
 18. Wilsz J., Proces pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, "Pedagogika Pracy" 2009, nr 55.
 19. Wilsz J., Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty - wyzwania - zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 20. Wilsz J., Znaczenie samosterowności człowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego, [w:] Edukacja wobec rynku pracy. Realia - możliwości - perspektywy, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
 21. Wilsz J., Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej, "Problemy Profesjologii" 2008, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu