BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta Roman
Title
Uwarunkowania decyzji dotyczących koszyka podstawowych świadczeń zdrowotnych
Determinants of Essential Health Care Package Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 115-134, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Świadczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna
Health care benefits, Health care
Note
summ.
Abstract
Koszyk podstawowych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez publiczną opiekę zdrowotną jest wynikiem wielu określonych uwarunkowań związanych z bezstronnością proceduralną, sprawiedliwością dystrybutywną, poprawą efektywności, unikaniem ryzyka, solidarnością społeczną, konkurencją regulowaną i postępem medycznym. W takiej sytuacji, zdefiniowanie koszyka podstawowego oznacza powstanie możliwości zakupu świadczenia z własnej kieszeni przez pacjenta, co rodzi poważne konsekwencje dla rankingu świadczeń dla potrzeb tworzenia koszyka. W szczególności, w przypadku świadczeń o takich samych poziomach wskaźnika efekt/koszt, zbliżonych do poziomu progowego, do koszyka podstawowego powinny być włączane świadczenia drogie, natomiast niewłączane świadczenia tanie, które powinny być kupowane indywidualnie. W związku z powyższym, procedura podejmowania decyzji dotyczących podstawowego koszyka musi składać się przynajmniej z następujących faz: wybór chorób, selekcja świadczeń, kompensacja ocen i odpłatność indywidualna.(fragment tekstu)

The package of essential health care services performed by the public health care has been influenced by many specific determinants. They are a result of the procedural fairness, distributive justice, efficiency improvement, risk avoidance, social solidarity, regulated competition and medical progress. In such a situation, any essential package definition induces an out of pocket option, which has important consequences for the package ranking of services. In particular, for services with the same effect/cost ratios that are all close to the threshold level, the essential package should include services with large costs but not those with small costs. Those last services should be purchased out of pocket. That being so the decision making procedure concerning the essential package must consist at least of the following phases: choice of conditions, selection of services, tradeoffs, and individual payment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Callahan D., How Much Medical Progress Can We Afford? Equity and the Cost of Health Care, "Journal of Molecular Biology" 2002, nr 319, ss.885- 890, źródło: www.idealibrary.com
  2. Hoedemaekers R., Dekkers W., Justice and Solidarity in Priority Setting in Health Care, "Health Care Analysis" 2003, Vol. 11, No. 4, Kluwer Academic Publishers.
  3. Hoel M., What should (public) health insurance cover?, "Journal of Health Economics" 2007, nr 26, ss. 252-262, źródło: www.elsevier.com/locate/ econbase
  4. Martin D.K., Giacomini M., Singer P.A., Fairness, accountability for reasonableness, and the views of priority setting decision-makers, "Health Policy" 2002, nr 61, ss. 279-290, źródło: www.elsevier.com/locate/healthpol
  5. Mechanic D., Muddling Through Elegantly: Finding The Proper Balance In Rationing, "Health Affairs", September/October 1997, Volume 16, Number 5, ss. 83-92, The People-to-People Health Foundation, Inc.
  6. Söderlund N., Possible objectives and resulting entitlements of essential health care packages, "Health Policy" 1998, nr 45, ss. 195-208, Elsevier Science Ireland Ltd.
  7. Van de Ven W.P.M.M., Regulated competition in health care: With or without a global budget?, "European Economic Review" 1995, nr 39, ss. 786794, Elsevier Science B.V.
  8. Wailoo A., Anand P., The nature of procedural preferences for health-care rationing decisions, "Social Science & Medicine" 2005, nr 60, ss. 223-236, źródło: www.elsevier.com/locate/socscimed
  9. Wiseman V., Money G., Burden of illness estimates for priority setting: a debate revisited, "Health Policy" 1998, nr 43, ss. 243-251, Elsevier Science Ireland Ltd.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu