BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepanik Jan
Title
Czynniki motywacji pozafinansowej pracowników w przedsiębiorstwach zróżnicowanych pod względem wielkości
Factors of Non Financial Employees' Motivation in the Size-diversified Companies
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 135-150, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Motywacja do pracy, Motywacje pozapłacowe, Badania ankietowe
Work motivation, Nonwage motivations, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania preferencji pracowników w polskich przedsiębiorstwach o różnej wielkości, dotyczącego czynników motywacji pozafinansowej. Następnie porównano te preferencje pracowników z efektami motywowania pozafinansowego. Próba badawcza liczyła 1161 osób. Obejmowała wszystkie szczeble zarządzania i działy, w proporcjach odpowiadających proporcjom zatrudnienia w tych firmach (dobór celowo-losowy). Ankietowani pochodzili z 61 przedsiębiorstw, w tym około 50% z regionów Polski południowej. Badaniem objęto firmy handlowe, usługowe (m.in. banki, firmy transportowe i dystrybucyjne, informatyczne, energetyczne i turystyczne) oraz produkcyjne (motoryzacja, farmaceutyka, produkcja żywności, wyposażenie techniczne). Badano spółki giełdowe, międzynarodowe korporacje, duże polskie przedsiębiorstwa (w tym kilka państwowych) oraz małe kilkudziesięcioosobowe firmy. Badanie, nazwane Mapą Motywacji, przeprowadzono w firmie Training Partners prowadzącej szkolenia integracyjne. (fragment tekstu)

The main purpose is to present results of the research related to Polish employees' preferences referring to non financial motivation factors in size-diversified companies. Then the preferences have been compared with the effects of non financial incentive. Subject of the research is: employees' preferences referring to the non financial aspects of motivation. Representative test is a group of 1161 persons. The inquired employees come form 61 companies, approximately 50% of them situated in southern Poland. Two-part questionnaire (including 25 questions) has been used in the research. Issues relate to 13 inner motivational factors (referring to work subject) and 12 to external motivational factors (referring to work environment). The first part of questionnaire shows which factors and to what degree motivate employees to work. The second part presents to what extend a company in which they work meet requirements in this scope. Concept of motivational difference has been defined and used in the analysis of employees' preferences in the size diversified companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 3. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 4. Herzberg F., Mausner F.W., Synderman B., The Motivation to work, Wiley, New York 1957.
 5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, StatSoft Polska, Kraków 1998.
 6. Stevenson N., Motywowanie pracowników, Wyd. Liber, Warszawa 2002.
 7. J. Wilsz, Przedsiębiorczość człowieka w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości, "Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia", nr VII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa - Kijów 2005.
 8. J. Wilsz, Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji i organizacji, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty - wyzwania - zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 9. J. Wilsz, Aktywność zawodowa człowieka w kontekście mechanizmów interakcji procesów umysłowych i procesów emocjonalnych, "Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia", nr VIII, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa - Kijów 2006.
 10. J. Wilsz, Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy, "Pedagogika Pracy" 2008, nr 52.
 11. J. Wilsz, Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb, [w:] Wartości w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Instytut Badań Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa - Radom 2008.
 12. J. Wilsz, Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu