BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Elżbieta
Title
Kapitał ludzki w województwach południowych na tle pozostałych województw w latach 2003-2006
Human Capital in the Southern Voivodships against Other Voivodships in Years 2003-2006
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 151-186, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Mierniki taksonomiczne, Rozwój regionalny, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Kapitał ludzki
Taxonomic indicators, Regional development, Research of Economic Activity of Population (BAEL), Human capital
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza zróżnicowania jednostek terytorialnych (województw) pod względem posiadanego kapitału ludzkiego w ostatnich latach przed realizacją "Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013" (przyjętego przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. i zatwierdzonego do realizacji przez Komisję Europejską we wrześniu 2007 r.) - por. [20]. Szczególnie skoncentrowano się na określeniu pozycji województw południowych na tle pozostałych województw za pomocą taksonomicznych mierników rozwoju (wzorując się na koncepcji Wskaźnika Rozwoju Społecznego HDI), w tym na ocenie dystansów dzielących te województwa od innych województw, a także określeniu słabych i mocnych stron analizowanych jednostek terytorialnych. Kolejnym celem przeprowadzonych badań jest sprawdzenie, czy istniały różnice w poziomie kapitału ludzkiego w wyróżnionych województwach, w tym w zależności od wyróżnionego obszaru badawczego w ramach szeroko rozumianego kapitału ludzkiego (edukacji, rynku pracy, zdrowia, potencjału demograficznego, spójności społecznej i terytorialnej), oraz jaki był stopień zróżnicowania (specjalizacji) struktury ogólnego miernika kapitału ludzkiego według obszarów w wyróżnionych jednostkach terytorialnych. W artykule wykorzystano wyniki badań zawarte w publikacji Kapitał ludzki w województwie dolnośląskim w latach 2002-2006 wydanej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu w 2008 r. [15], m.in. zaproponowany zestaw wskaźników diagnostycznych. (fragment tekstu)

The above publication presents a comparative analysis of the human capital in the southern voivodships against other voivodships basing on selected diagnostic indexes characterizing the five basic fields of human capital, i.e.: education, labour market, health, demographic potential and social and territorial cohesion. The above mentioned areas have been described by selected indexes calculated for years 2003 and 2006 on the basis of data gathered by the deparment of public statistics. In order to define a synthetic position of a particular voivodship against other units, and to indicate strengths and weaknesses of a unit, basing on the conception of Human Development Index (HDI), the taxonomic measures of development have been used, i.e. general human capital measure and measures for each individual research field. The intervoivodship comparative analysis carried out in this publication showed that the first three places in the ranking were taken by Mazowieckie voivodship, Pomorskie voivodship and Malopolskie voivodship, and Warmińsko- mazurskie voivodship and Świętokrzyskie viovodship were located as the last ones. Among southern voivodships relatively high positions were taken by Malopolskie, Dolnośląskie, and Śląskie voivodships (especially in 2003), while the rest, Opolskie and Popdkarpackie voivodships were characterized by medium level of value of human capital measure. In each of the mentioned areas of the human capital both values of measures as well as locations of analyzed southern voivodships varied. There was a substantial gap in the values of locations taken by Śląskie and Opolskie voivodships in particular areas of the human capital. The strengths of Opolskie and Popdkarpackie and Śląskie voivodships included good locations in social cohesion while Dolnośląkie and Malopolskie voivodships were highly ranked in education and labour market. However, the weaknesses of Malopolskie and Śląskie voivodships were low locations in the area of health, and Dolnośląskie voivodship located low in the area of social and territorial cohesion, Opolskie voivodship in the area of demographic potential and education, Podkarpackie voivodship in the area of labour market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, GUS, PTE, Warszawa 2007.
 4. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 5. Dziechciarz J., Ekonometria - metody, przykłady, zadania, PWE, Wrocław 2003.
 6. Edukacja w zarysie - 2007: wskaźniki OECD. Podsumowanie w języku polskim, OECD 2007.
 7. Florczak W., Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 12, GUS, Warszawa.
 8. Florczak W., Sabaty L., Welfe W., Szacunek kapitału ludzkiego, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 5, GUS, Warszawa.
 9. Gabryjelska A., Gadomski P., Kapitał ludzki w krajach OECD - konwergencja czy dywergencja?, [w:] S. Krajewski i L. Kucharski, Transformacja, wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 10. Gabryjelska A., Gadomski P., Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, "Ekonomista" 2004, nr 5, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 11. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1992.
 12. Human Development Report 2001, Oxford University Press, New York 2001.
 13. Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. AE Wrocław 1998.
 14. Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, źródło: http://mikro.univ. szczecin.pl/bp/pdf/4/.
 15. Kapitał ludzki w województwie dolnośląskim w latach 2002-2006, Wyd. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2008.
 16. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 17. Liberda B., Tokarski, T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, GUS, Warszawa.
 18. Młodak, A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 19. Nowak, E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 20. Program Operacyjny "Kapitał ludzki". Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 września 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 21. Roszkowska S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 4, GUS, Warszawa 2006.
 22. Stec M., Janas A., Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 9, GUS, Warszawa.
 23. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 24. Strahl D. (red.), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wyd. AE Wrocław 1998.
 25. Uramek K., Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w wybranych krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 2, GUS, Warszawa.
 26. Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
 27. Zienkowski L. (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 28. Źródła danych statystycznych:
 29. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2003, IV kwartał 2006, GUS.
 30. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa.
 31. Rocznik Demograficzny, 2004, 2007, GUS, Warszawa.
 32. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2004-2007.
 33. Rocznik Statystyczny Województwa: Dolnośląskiego; Małopolskiego; Opolskiego; Podkarpackiego; Śląskiego; Urzędy Statystyczne, 2004-2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu