BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Badanie postaw przedsiębiorczych związanych z zakładaniem mikroprzedsiębiorstw w Polsce wśród studentów kierunków ekonomicznych
The Study of Entrepreneurial Attitudes on the Establishment of Micro-Enterprises in Poland Among Students of Economics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 40-48, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Postawa twórcza
Small business, Creative attitude
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość w ujęciu ekonomicznym jest definiowana jako sposób działania, który polega na skłonności do podejmowania nowych, często niekonwencjonalnych i ryzykownych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. W Polsce postawy przedsiębiorcze kojarzone są głównie z chęcią zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, aczkolwiek jest to pojęcie mocno uproszczone. Pomimo to w artykule skoncentrowano się na analizie przedsiębiorczych postaw studentów kierunków ekonomicznych dotyczących możliwości i chęci zakładania przez nich własnych mikroprzedsiębiorstw. W związku z tym przeprowadzono badania ankietowe na próbie 290 studentów na terenie Poznania. Dobór badanej populacji miał charakter losowy i koncentrował się na trzech kierunkach ekonomicznych na trzech różnych uczelniach. W celu efektywniejszej prezentacji wyników i przedstawienia szerszych wniosków zostaną one przedstawione również w kontekście płci.(fragment tekstu)

The article focuses on the analysis of entrepreneurial economics students in terms of capacity and willingness to establish their own micro-enterprises. Therefore, the survey was conducted on a sample of 290 students in the city of Poznań. Selection of the study population had a random character and focused on three economic directions at three different universities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Karlof, Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowa, Warszawa 1992.
  2. J.H. von Thünen, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie, cz. 1, Rostock 1850.
  3. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 35.
  4. P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 63.
  5. B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkaniu XXI wieku, PWN, Warszawa 1995.
  6. http://zadane.pl/zadanie/1261138, 23.11.2010.
  7. T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu