BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurleto Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Strategie dotyczące powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw a koncepcja Strategic Excellence Positions
The Relating Strategies of Formation and the Development the Mikro and the Small Business and the Conception of Strategic Excellence Positions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 134-140
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw, a także ich umiejętność konkurowania na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian organizacyjnych względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają uprzywilejowaną pozycję w Unii Europejskiej, między innymi w zakresie pomocy państwowej, konkurencyjności, zawierania porozumień, udostępniania zamówień państwowych, usuwania przeszkód prawnych i administracyjnych, wciąż muszą poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie strategii zarządzania, które chroniłyby je przed kryzysem i impa-sem1. Gdy poszukuje się rozwiązań w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), można wykorzystać wypróbowane i sprawdzone strategie zarządzania. Odnosi się to w szczególności do strategii zarządzania mających swój pierwowzór w strategiach wojennych, a także do pozycjonowania przedsiębiorstw, co w rezultacie prowadzi do Strategic Excellence Positions (SEP). Celem artykułu jest przedstawienie Strategic Excellence Positions jako metody zarządzania mikro i małym przedsiębiorstw w aspekcie ich funkcjonowania oraz konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is presenting the concept of Strategic Excellence Posi-tions (SEP) derived from corporate strategy by Swiss Professor of Business Administra-tion C. Pumpin - and approaching this concept to problems referring to the best strate-gies for micro and small enterprises, which playing significant role in development European (as well Polish) economy. This concept is about concentration on the importance of identifying and cultivating genuinely distinctive capability - SEP, which can differentiate an enterprise from its competitors and implement the best management business strategy. This paper is presenting of SEP in the first stage at the beginning of micro and small enterprises as well in the stage of development these businesses. The presentation of the way micro ad small enterprises include business plan and strategy analyses based on endogenous analyses of micro and small enterprises and exogenous analyses (envi-ronmental). This paper presenting ten laws of SEP management and trying to approach corporate strategy as one of major factor in their ability to develop and implement winning business strategies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.fund.org.pl/; por.: Konferencja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstwa w dniu 4 listopada 2010; Budownictwo-mieszkaniowe-w- impasie-2_0_767.html; artykuły na temat sytuacji w Irlandii, ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/.../ireland_en.htm artykuly.krn.pl/.
  2. H.I. Ansoff, Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1971, s. 36.
  3. Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1996, s. 9.
  4. C. Pumpin, The essence of Coprorate Strategy, Gower Publishing, England 1987.
  5. APC (Association for Progressive Communications) Info-APC Mission Driven Business Planning Toolkit - The BMIA (Bread Machine Industry Association), http://old.apc.org/en- glish/ngos/business/busplan/intbus3.htm#htm).
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War.
  7. Al. Ries & Jack Trut, Positioning. The Battle for your Mind, McGraw- Hill, New York 1981; por. też na ten temat pracę dotyczącą małych przedsiębiorstw opracowaną przez I. Verboncu, O. Nicolescu, M. Nastase, I. Popa, którzy podkreślają potrzebę zdobycia pozycji na drodze strategicznego zarządzania, www.rmci.ase.ro/no10vol5/Vol10_No5_Article10.pdf Rumunia.
  8. I. Maitland, Successful Business Plans, Hodder & Stoughton, London 1998, s. 7-8.
  9. S.P. Robbins, R. Bergman, I. Stagg, M. Coulter, Management, Prentice Hall, Australia 2003, s. 224.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu