BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych
Conditions for the Operating of Small Enterprises in the Marginalised Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 141-149, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym całego kraju oraz poprawia dynamikę rozwoju poszczególnych regionów, wpływając korzystnie na zmniejszenie bezrobocia, zaopatrując rynek lokalny w towary i świadcząc usługi dla lokalnych społeczności. Na rozwój tych przedsiębiorstw korzystnie wpływa bliskość odpowiednich rynków zbytu, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz dostęp do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych. Dlatego też małe i średnie firmy słabiej rozwijają się w regionach zmarginalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społeczno-gospodarczego. Na rozwój małych i średnich firm wpływają, oprócz lokalizacji, również czynniki zewnętrzne: elementy makro- i mikrootoczenia, jak również czynniki wewnętrzne określające możliwości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Stopień zmienności i złożoności otoczenia powoduje poczucie niepewności wśród przedsiębiorców, co wpływa z znacznym stopniu na skłonność do tworzenia przedsiębiorstw i działalności przedsiębiorczej, szczególnie ważnej dla regionów zmarginalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja uwarunkowań rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w oparciu o badania własne przeprowadzone metodą wywiadu pogłębionego wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. (fragment tekstu)

The small enterprises encounter numerous difficulties that limit its growth. The most significant inhibitors include: restrictions on access to various kinds of resources, non-transparent tax system, entrepreneurs' intellectual potential, lack of seed capital for the implementation of quality management systems, problems with obtaining external financing, low investment expenditure, limited access to research and innovation, highly depreciated fixed assets, lack of financial resources for technical modernization, poorly developed institutions of business environment. In marginalized regions additional obstacles connected with the regions` specificity can be observed, i.e. poor economic development, inhabitants' low income (reflected in low demand) poor infrastructure, social pathologies, increased migration processes as well as lack of entrepreneurship qualities amongst the local community. The aim of this study is to identify conditions of small enterprises' development in marginalized areas as well as to assess the influence that regional marginalization has on functioning of small enterprises. The presented conclusions are based on the author's own case study research carried out in business environment and among owners of small enterprises functioning in marginalized regions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie - projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 17.
  2. D. Stawasz, Rozwój regionalny - ujęcie teoretyczne, w: Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w  regionach zmarginalizowanych, red. H. Skłodowski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007, s. 53.
  3. Z. Helwiga w opracowaniach: Z. Helwig, Za-stosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", Warszawa 1968, z. 4.
  4. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  5. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Rocznik statystyczny województw 2008, GUS, Warszawa 2009; Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
  7. R. Lisowska, Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 198- 199.
  8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s.  18.
  9. R. Lisowska, J. Ropęga, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i  finansów publicznych, red. J. Sokołowski, t. 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 211.
  10. Badania zostały przeprowadzone w latach 2008-2009 w ramach projektu Symptomy upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania, nr projektu 1 H02D 055 30, nr umowy 0926/H03/2006/30, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu