BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malak Martyna (Politechnika Poznańska), Pruska Żaneta (Politechnika Poznańska), Stachowiak Agnieszka (Politechnika Poznańska), Golińska Paulina (Politechnika Poznańska)
Title
Analiza potencjalnych korzyści z uczestnictwa mikro i małych przedsiębiorstw w sieci - studium przypadku
Analysis of Potential Benefits Emerging From Cooperation of Micro and Small Enterprises a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 159-166, tab., rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Łańcuch dostaw
Small business, Supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępujące procesy globalizacji i idący za tym wzrost konkurencji międzynarodowej przyczyniły się do wzrostu znaczenia partnerstwa i kooperacji przedsiębiorstw. Organizacjom coraz trudniej funkcjonować samodzielnie. Nie wystarcza już współpraca z dostawcami i odbiorcami w ramach łańcucha dostaw. Szukając oszczędności i dążąc do jak największej specjalizacji, będących źródłem przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa skupiają się na swoich najważniejszych umiejętnościach i coraz więcej procesów wydzielają na zewnątrz. W związku z tym wzrasta rola outsourcingu i współpracy przedsiębiorstw. Procesy integracyjne przedsiębiorstw i układy kooperacyjne obecnie wykraczają już poza proste struktury łańcuchowe, tworząc rozległe sieci powiązań. Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji oraz środków finansowych. (fragment tekstu)

The paper stresses an increasing role of cooperation of companies, which is nowadays more complex than simple supply chains and develops into wide spread nets of connections. The first part of the paper introduces the definition of nets and possible forms of cooperation. The second describes a case study on the net formed by a large manufacturing company and small and micro companies of the same industry. The benefits emerging from such cooperation are mutual, which is also stressed. The case study presented is to show importance of small and microenterprises which not only benefit from cooperation with the large ones but can also bring benefits to their large partners .(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Szudrowicz, Współpraca w globalnym łańcuchu dostaw, w: Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, Poznań 2002, s. 65.
 2. A. Łupicka-Szudrowicz, Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 12.
 3. M. Szymczak, Partnerstwo logistyczne w sieciach, w: Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 49.
 4. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 19- 20.
 5. A. Łupicka, Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 10.
 6. M.K. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s.  67.
 7. P. Golińska, L. Pacholski, M.K. Wyrwicka, M. Fertsch, Analiza relacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy - ocena stanu obecnego i  perspektywy rozwoju na terenie Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodar- czych, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 114.
 8. M.K. Wyrwicka, Proces rozwoju inicjatywy klastrowej, w: Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, red. M.K. Wyrwicka, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 2009, s. 50-51.
 9. K. Sterna, P. Niewiadomski, Nowe podejście do ochrony środowiska i  eliminacja marnotrawstwa, w: Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, red. M.K. Wyrwicka, Wydaw-nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 81.
 10. K. Rutkowski, Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s.  37.
 11. M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-szawa 2006, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu