BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wybrane aspekty wpływu budowy portu lotniczego Lublin na rozwój mikro i małej przedsiębiorczości w województwie lubelskim
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 275-283, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Lotnictwo cywilne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Civil aviation, Small business, Enterprise development
Note
Zsfg.
Abstract
We współczesnej gospodarce wolnorynkowej, przy względnie szerokiej dostępności klasycznych czynników wytwórczych, szczególną rolę odgrywa przedsiębiorczość jako specyficzny rodzaj zasobów znajdujących się w dyspozycji społeczeństw. Przedsiębiorczość wywiera niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy oraz szeroko rozumiane bogactwo krajów (ekonomiczne, kulturowe, społeczne, cywilizacyjne, antropologiczne itp.). Pojęcie to szerzej w rozważaniach ekonomistów pojawiło się stosunkowo późno, mimo że znane było od XVII wieku. Powodem były trudności w zdefiniowaniu jego istoty. Współcześnie szczególne znaczenie dla gospodarek ma przedsiębiorczość "uprawiana" przez podmioty mikro, małe i średnie, określane jako sektor MŚP. To te podmioty, działając zazwyczaj na rynkach lokalnych, silnie oddziaływają na procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej. Dzięki swojemu rozdrobieniu i niezależności podmioty tego rodzaju przesądzają o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki rynkowej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. R. Gabryszak, MŚP w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomia menedżerska dla MŚP w teorii i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008, s. 12.
 2. W Polsce najczęściej stosowane są kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielko-ści zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej z maja 2003 (2003/361/EC). Por. http://ec. europa.eu/enterprise/ enterprise_policy/ sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf, 26.02.2010.
 3. M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19.
 4. G. Michalczuk, J. Michałów, J. Sikorki, Rola sektora bankowego w  rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok 2006.
 5. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 6. Wyniki badań pochodzą z szerszego projektu badawczego "EURO-Lotnisko 2012", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s.  218.
 8. C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 199.
 9. Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, raport, http://www.um.kielce.pl/pl/regionalny_port_lotniczy_kielce, s. 37.
 10. W. Mendenhall, R.J. Beaver, B.M. Beaver, Introduction to Probability and Statistics, "Duxbury Press" 2005, s. 26.
 11. Obliczona została średnia arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego punktowego, określana jako średnia ważona, por. M. Sobczyk, Statystyka, WN PWN, Warszawa 1997, s. 31-32.
 12. Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego Poznań-Ławica na rozwój miasta i  regionu, Poznań 2005, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu