BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulisiewicz Tomasz
Title
Redukcja obciążeń administracyjnych a wybrane zagadnienia informatyzacji administracji publicznej
Reduction of administrative burdens and its impact on IT solutions in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 131-150, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Informatyzacja, e-administracja, Administracja publiczna
Informatization, e-government, Public administration
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia redukcji obciążeń administracyjnych oraz zastosowania modelu kosztów standardowych (MKS) jako elementu oceny skutków regulacji (OSR). Odniesiono je do informatyzacji administracji publicznej, a w szczególności do rozwiązań e-administracji.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses some aspects of reduction of administrative burdens and the use of Standard Cost Model (SCM) as important element of impact assessment. The examples of EU and Polish impact assessment are presented with references to eGovernment IT solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Hurk J. van den, Rem P., Jansen M., Standard Cost Model for citizens - User's guide for measuring administrative burdens for citizens, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, The Hague, November 2008.
 2. Impact Assessment Guidelines 2009, p. 8.4 Assessing administrative burdens.
 3. Kałużyńska M., Gancarz M., Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego, Departament Analiz i Strategii UKIE,Warszawa 2006.
 4. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Brussels, 4.6.2012 COM(2012) 238 final).
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008- 2009, PARP, Warszawa 2010.
 6. Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2011 r. Nr 113, poz. 1146).
 7. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
 8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726).
 9. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz.U. z 2011 r. Nr 92, poz. 529).
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1016).
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 r., poz. 1342).
 12. http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/E2787BE75252E77EC125713A- 003AC1BB/$file/Model_Kosztowy.pdf [dostęp 30.10.2012].
 13. http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2012/swd_2012_ 0135_en.pdf [dostęp 23.10.2012].
 14. http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/docs/regulation/com_ 2012_2038_en.pdf [dostęp 15.10.2012].
 15. http://epuap.gov.pl/wps/portal/ [dostęp 30.10.2012].
 16. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/48511/katalog/48544 [dostęp 12.10.2012].
 17. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/29144/katalog/29186 [dostęp 27.12.2012].
 18. http://orka.sejm.gov.pl/SUE7.nsf/Pliki-zal/COM_2012_238_PL_ACTE_f.pdf/$file/ COM_2012_238_PL_ACTE_f.pdf [dostęp 15.10.2012].
 19. http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=172 [dostęp 26.10.2012].
 20. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8577/materia%C5%82%20kurs%20podstawowy_ wersja2.pdf [dostęp 28.10.2012].
 21. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8577/OSR_probiercze.pdf [dostęp 30.10.2012].
 22. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8581/Załącznik_1_Opis_metodologii.pdf [dostęp25.10.2012].
 23. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8668/publikacja_6.pdf [dostęp 29.10.2012].
 24. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8669/raport_uproszczenie_internet.pdf [dostęp30.10.2012].
 25. http://www.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa/Redukcja+obciazen+administracyjnych/ Pomiar+obciazen+administracyjnych [dostęp 29.10.2012].
 26. http://www.rcl.gov.pl/Wytyczne.pdf [dostęp 29.10.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu