BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Symulacja komputerowa we wspomaganiu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Computer simulation in supporting the management of local government
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 163-176, rys., tab., biblior. 27 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Zarządzanie, e-administracja, Symulacje komputerowe
Local government, Management, e-government, Computing simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, podobnie jak organizacją gospodarczą, oznacza wykorzystywanie zasobów do realizacji celów. Zasoby te to m.in. ludzie (np. pracownicy urzędów), pieniądze, rzeczy (drogi, budynki, budowle, infrastruktura komunalna itp.) i informacje. W dobie globalizacji i w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zasoby informacyjne stają się często ważniejsze od innych, od nich bowiem w dużym stopniu zależą efekty zarządzania. Na szczególnie istotną rolę informacji w zarządzaniu strategicznym zwraca uwagę Z. Pierścionek, stwierdzając, że obejmuje ono dylematy "natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, ale także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji". Podkreśla on interdyscyplinarność zarządzania strategicznego, które korzysta z dorobku zarówno ekonomii czy teorii zarządzania, jak i cybernetyki. W tym kontekście wprowadzanie nowoczesnych instrumentów wspomagania procesu strategicznego zarządzania do administracji samorządowej staje się podstawą tej skomplikowanej, wymagającej interdyscyplinarnej wiedzy, ale także rzetelnych informacji dziedziny.(abstrakt oryginalny)

In the process of local government strategic management such resources are used as people, money, goods and information. In the era of globalization and rapidly changing environment, information resources are often more important than others. Management process results depend on their quality. In the management process is used not only information on the present or past events, but also prognostic information relating to the effects of the planned activities and future environmental conditions, which influence realization of these activities. The article discussed the possibility of using computer simulation models to generate prognostic information as an alternative to traditionally used statistical and financial calculations made by the means of spreadsheets, on the example of a municipal solid waste recycling simulation model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWN, Warszawa 1985.
 2. Elementy dynamiki systemów, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Fishman G. S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
 4. Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
 5. Kononowicz Ł., Symulacyjne modele biznesowe w podejmowaniu decyzji zarządczych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 10, s. 15-20.
 6. Laskowski P., Technologie informatyczne a zarządzanie w e-administracji samorządowej, IV Konferencja Entuzjastów Informatyki, Chełm 2005, http://kmis.pwsz. chelm.pl/publikacje/IV/Plaskowski.pdf [dostęp 12.08.12].
 7. Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008.
 8. Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 9. Massachusetts Institute of Technology, Road Maps: A Guide to Learning System Dynamics, http://web.mit.edu/sysdyn/road-maps/intro.html.
 10. Naylor T. H., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
 11. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Pakoński K., Zarządzanie finansowe i strategiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2003.
 13. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 14. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Proceedings of the 20th System Dynamics Conference, red. P. I. Davidsen, E. Mollona, V. G. Diker, R. S. Langer, J. I. Rowe, System Dynamics Society, Palermo 2002.
 16. Proceedings of the 23 rd International Conference of the System Dynamics Society, red. J. D. Sterman, N. P. Repenning, R. S. Langer, J. I. Rowe, J. M. Yanni, System Dynamics Society, Boston 2005.
 17. Proceedings of the 24th International Conference of the System Dynamics Society, red. A. Größler, E. A. J. A. Rouwette, R. S. Langer, J. I. Rowe, J. M. Yanni, System Dynamics Society, Nijmegen 2006.
 18. Proceedings of the 27th International Conference of the System Dynamics Society, red. A. Ford, D. N. Ford, E. G. Anderson, System Dynamics Society, Albuquerque 2009.
 19. Proceedings of the 28th International Conference of the System Dynamics Society, red. T.-H. Moon, System Dynamics Society, Seoul 2010.
 20. Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society, red. J. M. Lyneis, G. P. Richardson, System Dynamics Society, Washington 2011.
 21. Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego. Wybrane problemy, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 22. Satoła Ł., Wybrane problemy zarządzania gminami a skuteczność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, "Problemy Zarządzania" 2010, t. 8, nr 1 (27), s. 92-107.
 23. Sobczak A., Nowoczesne koncepcje zarządzania i ich wsparcie informatyczne w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2005, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 99-106.
 24. Souček Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
 25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r. Nr 62, poz. 628).
 26. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. Nr 152, poz. 897).
 27. Venkat K., Municipal Recycling: A System Dynamics Model, Surya Technologies, 2005, http://www.suryatech.com/pages/MunicipalRecycling-2.pdf [dostęp 11.08.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu