BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maślankowski Jacek
Title
Zarządzanie zmianami metodologicznymi w hurtowniach danych
Methodological changes management in data warehouses
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 177-188, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Hurtownie danych, Zarządzanie procesami, Szeregi czasowe, Administracja publiczna
Data warehouse, Process management, Time-series, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna administracja publiczna, podejmując decyzje, powinna coraz częściej sięgać do informacji pozyskiwanych na podstawie danych zapisanych w źródłach administracyjnych. Wskazane jest, aby dane pozyskane z takich źródeł były przechowywane w hurtowniach danych. Przykładem jest chociażby przewidywanie przez urzędy pracy liczby osób poszukujących pracy, jaka pojawi się w ich regionie np. po zakończeniu roku szkolnego czy akademickiego. Podstawą takiej prognozy mogą być dane administracyjne dotyczące liczby studentów na ostatnim roku studiów według grup i podgrup kierunków studiów.Urzędy pracy, znając zapotrzebowanie na poszczególne grupy zawodów, mogłyby z góry przewidzieć, jaka liczba absolwentów będzie miała problem ze znalezieniem pracy po zakończeniu edukacji.(fragment tekstu)

Nowadays the data warehouse is a complex system that is built to gather data from several subjects of the enterprise orientation. As there is lots of information, several different variables must exist in such environment. The article shows how to manage data warehouse that is exposed to several methodological issues. It is presented how typical methodological changes should be treated, especially in the context of retrospection issues and different types of slowly changing dimensions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hobbs L., Hillson S., Lawande S., Smith P., Oracle Database 10 g Data Warehousing, Elsevier Ltd, Oxford 2004.
  2. http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm [dostęp 02.09.2012].
  3. Inmon W. H., Bulding the Data Warehouse, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2005.
  4. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Kimball R., Reeves L., Ross M., Thornthwaite W., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 1998.
  6. Kimball R., Ross M., Thornthwaite W., Mundy J., Becker B., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2008.
  7. Oliveira R., Rodrigues F., Martins P., Moura J. P., Dimensional Templates in Data Warehouses: Automating the Multidimensional Design of Data Warehouse Prototypes, w: Enterprise Information Systems, red. J. Filipe, J. Cordeiro, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
  8. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  9. Todman C., Designing a Data Warehouse. Supporting Customer Relationship Management, Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ) 2001.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu