BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pływaczewski Emil W. (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jej rola w stworzeniu zintegrowanego systemu badań nad bezpieczeństwem w Polsce
The Polish Platform of Internal Security : Its Role in Creation of the Integrated System of Studies on Security in Poland
Source
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 17, s. 15-35
Keyword
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo publiczne, Platformy internetowe, Zwalczanie przestępczości
Security, Public security, Internet platforms, Crime prevention
Note
Zsfg.
Abstract
Na początku artykułu przedstawiono genezę badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem. Omówiono powołanie i kierunki działań Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaprezentowano również dwa przykłady projektów PPBW: "INDECT" oraz "Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli". Na koniec omówiono nowe perspektywy badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie), E.W. Pływaczewski (red.), Temida 2, Białystok 1998.
 2. Hołyst B.: Terroryzm, T. 1 i 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 3. Chlebowicz P., Filipkowski W. (red.), Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 4. Filipkowski W., Mądrzejowski W. (red.), Biały wywiad, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Filipkowski W., Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem w Polsce i ich efekty, "Białostockie Studia Prawnicze", z. 9, s. 261 i n.
 6. Filipkowski W.: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 7. Guzik-Makaruk E. (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 8. Hofmański P. (red.), Z problematyki prawa karnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1994.
 9. Indecki K.: Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Wydawnictwo WIS, Poznań-Białystok- Łódź 2006.
 10. Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 11. Kowalewska-Borys E.: Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 12. Laskowska K.: Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1999.
 13. Laskowska K.: Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2006.
 14. Nowicka I.: Rozbój drogowy jako przejaw przestępczości zorganizowanej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 15. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 16. Pływaczewski E.W., Główne założenia i dotychczasowa realizacja projektu badawczego pt. Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, [w:] L. K. Paprzycki, Z. Rau, (red.) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 677 i n.
 17. Pływaczewski E.W.: Geneza i stan badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem w Polsce, "Białostockie Studia Prawnicze" 2011, z. 9, s. 229 i n.
 18. Pływaczewski E., Laskowska K., Szczygieł G., Guzik-Makaruk E., Filipkowski W., Zatyka E.: Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 1-2, s. 176 i n.
 19. Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 20. Pływaczewski E.W., Rau Z., The Polish Platform for Homeland Security - a Pioneer Initiative for Up-to-date Security in the European Union, [w:] Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Edited by/Herausgegeben von E.W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2009, s. 445 i n.
 21. Pływaczewski E.W., Sprawozdanie z II Europejskiej Konferencji nt. badań nad bezpieczeństwem (Paryż, 29-30 września 2008 r.), "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 6.
 22. Pływaczewski E.W., Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 7-8, s. 93 i n.
 23. Pływaczewski E.W., Współczesne tendencje przestępczości i kierunki jej przeciwdziałania z perspektywy XII Kongresu ONZ, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 781 i n.
 24. Pływaczewski E.W., XVI Światowy Kongres Kryminologii (Kobe, 5-9 VIII 2011 r.), "Państwo i Prawo" 2012, z. 4, s.128-130.
 25. Pływaczewski E.W., Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna. XII Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych (Salwador, Brazylia,12-19 IV 2010), "Państwo i Prawo" 2010, z. 10, s.133 i n.
 26. Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, P. Hofmański, H.J. Hirsch, E.W. Pływaczewski, C. Roxin (red.), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1997.
 27. Rau Z.: Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 28. Redo S.: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007.
 29. Szymaniak J., Kuczek R.: Wsparcie informatyczne projektu na przykładzie programu archiwizacji akt oraz programu analizy ankiet, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005. s. 625 i n.
Cited by
Show
ISSN
1731-6375
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu