BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Wioleta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój usług dla rolnictwa i ogrodnictwa w Polsce
The Development of Services for Agriculture and Horticulture in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 73-81, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Ogrodnictwo, Usługi, Rozwój
Agriculture, Gardening, Services, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie wyników badań zaprezentowano rozwój rynku usług dla rolnictwa i ogrodnictwa w Polsce. Badano liczbę podmiotów działających w tej branży, zakres ich działania, a także zainteresowanie korzystaniem z ofert firm usługowych przez potencjalnych nabywców. Materiałami źródłowymi były dane GUS oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Przeprowadzone badania wykazały, że liczba przedsiębiorstw oferujących usługi dla sektora rolnego systematycznie wzrasta. Ich rozwój jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania korzystaniem z ofert tego typu firm przez producentów rolnych, a na zainteresowanie korzystaniem z usług wpływ ma wiele czynników, m.in. wykształcenie właścicieli gospodarstw, rodzaj prowadzonej produkcji. (abstrakt oryginalny)

The research presents an analysis of the development of services for agriculture and horticulture in Poland. The number of companies in the scope of their activities, as well as the interest in the use of service companies by farmers and horticulturists were analyzed. In the first part of these studies, GUS statistics were used. In the second part, a survey was conducted with farmers and horticulturist. Research has shown that the number of companies providing services for the agricultural sector is growing steadily. Their development is a response to growing interest in the services of these companies by agricultural producers. The interest in the use of the services is influenced by many factors, such as the owners' education level and type of production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlebicka A., Strzębicki D. 2009: Efekty współpracy w grupach producenckich z perspektywy kosztów transakcyjnych, "Roczniki Naukowe SER iA", t. XI , z. 1, s. 60-64.
 2. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 130
 3. Duszyk M., Grad N. 2011: Rola usług i ich lokalizacji w przekształceniach społeczno-gospodarczych województwa małopolskiego po 2000 roku, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 18, s. 92-100.
 4. Glabiszewski W., Sudolska A. 2009: Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i kierowanie", nr 2, s. 9-23.
 5. Jabłonka R., Kapela K., Piszczatowska K. 2010: Zapotrzebowanie na usługi mechanizacyjne w gospodarstwach indywidualnych powiatu wysokomazowieckiego, "Inżynieria Rolnicza" 1(119), s. 215-221.
 6. Kołodziejczak M. 2010: Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim, "Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego" t. 10, z. 2, s. 41-48.
 7. Kołodziejczak M. 2011: Koszt zakupu usług w całkowitych kosztach produkcji rolniczej gospodarstw-analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec, "Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11, z. 4, s. 98-107.
 8. Komarnicki P. 2011: Wykorzystanie satelitarnego systemu GPS do monitorowania parametrów pracy pojazdów i maszyn w rolnictwie, "Inżynieria Rolnicza", 4(129), s. 135-142.
 9. Kondratowicz-Pozorska J. 2008: Analiza kierunków rozwoju usług na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2006, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 68, s. 117-126.
 10. Kraciuk J. 2012: Transakcje pozarynkowe w świetle teorii kosztów transakcyjnych, "Roczniki Naukowe SER iA" t. XI V, z. 1, s. 256-259.
 11. Matejek E. 2009: Zmiany na rynku przedsiębiorstw usług ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka", t. 17, s. 147-157.
 12. Mogilnicki E., Iwan B. 1980: Ekonomika i organizacja handlu rolniczego, PWN , Warszawa, s. 180-194.
 13. Mudie P., Cottam A. 1998: Usługi - Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa, s. 20-28.
 14. Olewnicki D. 2010: Rynek firm usługowych zagospodarowania terenów zieleni w Polsce w latach 2001-2008, "Człowiek i środowisko", 34(1-2), s. 97-110.
 15. Radwan A. 2006: Usługi w gospodarstwach rozwojowych Warmii i Mazur, "Roczniki Naukowe SER iA", t. VIII , z. 1, s. 154-157.
 16. Radwan A., Wadoń A. 2011: Usługi rolnicze w gospodarstwach rodzinnych na terenach uprzemysłowionych, "Roczniki Naukowe SER iA", t. XIII , z. 2, s. 382-386.
 17. Tabor S., Kuboń M. 2010: Usługi techniczne i usługi produkcyjne w wybranych gospodarstwach powiatu miechowskiego, "Inżynieria Rolnicza" 7 (125), s. 207-213.
 18. Talarek M. 2008: Rynek usług dla rolnictwa w Polsce w 2007 roku, "Roczniki Naukowe SER iA", t. X, z. 4, s. 438-441.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu