BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Grants for Employment of People with Disabilities as the form of State aid and de Minimis Aid
Dotacje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako forma pomocy publicznej i pomocy de minimis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 91-100, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Keyword
Pomoc publiczna, Pomoc de minimis, Dotacje, Zatrudnienie, Osoby niepełnosprawne
Public aid, De minimis aid, Subsidies, Employment, Disabled people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie dotacji na zatrudnienie jako formy pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz roli, jaką odgrywa we wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Autor w niniejszym artykule zaprezentował formy pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stosowanych jako wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011, oraz określił znaczenie dotacji do zatrudnienia w strukturze udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis ze środków tego Funduszu(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present grants for employment as a form of state aid and de minimis aid granted by the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities and the role played by the contribution to support the employment of people with disabilities in Poland. The author presented the form of aid and de minimis aid used to support the employment of people with disabilities and financed by the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities in the years 2008-2011 and identified the importance of subsidies in the process employment support of people with disabilities in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009.
  2. Commission Regulation of the European Community (EC) No 1998/2006 of 15th December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid in force since 1st January 2007, Official Journal of the European Union L 337/35.
  3. Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6th August 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation - GBER), Official Journal of the European Union L 214/3.
  4. Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J., EU State Aids, Sweet & Maxwell, London 2012.
  5. Koza A., The State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons as a source of state aid, [in:] G. Borys (Ed.), Nauki o Finansach 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  6. Markquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, LexisNexis Publishing House, Warszawa 2007.
  7. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, LexisNexis Publishing House, Warsaw 2003.
  8. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2002; Slot P.J., EU State Aid, 4th Edition, Sweet & Maxwell, (U.K.), London 2012.
  9. The Treaty on the Functioning of the European Union, The European Union Official Journal C 83/91.
  10. Wishlade F.G., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, Kluwer Law International, The Hague 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu