BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczak Aldona
Title
Źródła informacji i techniki edukacyjne
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2002, zesz. spec., s. 31-36, tab.
Keyword
Źródła informacji, Edukacja ekonomiczna, Edukacja, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie dorosłych, Uczenie się, Nauki ekonomiczne, Studia doktoranckie
Information source, Economic education, Education, Education of economists, Adult education, Studying, Economic sciences, Doctoral studies
Abstract
Studia doktoranckie w Polsce, z elitarnej formy przygotowania kadry do pracy naukowej, stają się obecnie jedną z alternatyw zaspokojenia niezwykle rozbudzonych aspiracji edukacyjnych naszego społeczeństwa. Istotnie zwiększyła się liczba osób podejmujących studia doktoranckie w formie dziennej, a zwłaszcza zaocznej. Z dziennej formy studiów korzystają przede wszystkim kandydaci ubiegający się o pracę w uczelni, choć pomyślna obrona rozprawy doktorskiej nie gwarantuje etatu adiunkta. Bardzo liczne roczniki na zaocznych studiach doktoranckich wiążą podjęcie studiów z potrzebą osobistego rozwoju i zaspokojeniem własnych aspiracji lub z dalszymi planami zawodowymi i poprawą swoich perspektyw na rynku pracy. Jednak liczba osób, które kończą studia sfinalizowaniem doktoratu, jest nieduża, choć wykazuje tendencję rosnącą. Wśród ogółu uczestników studiów doktoranckich w Polsce wzrasta odsetek doktorantów w zakresie nauk ekonomicznych; z 6,6% w 1994 roku do 12,6% w roku 1999. W 1999 roku uzyskano 246 doktoratów w zakresie nauk ekonomicznych. Wydłuża się jednak czas potrzebny na jego sfinalizowanie; w 1997 roku około 71% doktorantów uzyskiwało stopień doktora w terminie do 2 lat po ukończeniu studiów doktoranckich, w 1999 roku odsetek ten zmniejszył się do około 56%. Tak istotny rozwój ilościowy studiów doktoranckich sprawia, że należy zacząć je traktować jako jeszcze jedną formę kształcenia. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Personell Psychology, 1982/25.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu