BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdonek Dariusz (Politechnika Śląska)
Title
Ocena dostępności wybranych e-usług urzędów administracji publicznej miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym
Assessment the web accessibility of selected public administration e-services in the Metropolitan Association of Upper Silesia
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 369-383, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Administracja publiczna, e-administracja, e-usługi
Public administration, e-government, e-services
Note
streszcz., summ.
Country
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstract
Doświadczenia z innych krajów, np. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Francji, pokazują, że dzięki projektom badawczym, publikacjom oraz promocji dobrych praktyk wzrosła i nie przestaje wzrastać dostępność serwisów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dostępność jest bowiem procesem, który składa się z wielu czynności. Tym bardziej więc, planując i wdrażając nowe e-usługi w urzędach administracji publicznej, powinno się zwrócić uwagę na kwestie dostępności. Zazwyczaj główne strony urzędów miast charakteryzują się dobrym poziomem dostępności - tym większym, im większe jest miasto. Natomiast, jak pokazują badania, inne serwisy typu BIP wykazują pod tym względem gorszą jakość i to niezależnie od wielkości miasta. BIP jest niewątpliwie e-usługą publiczną mającą na celu automatyczne udostępnianie najważniejszych informacji o urzędzie miejskim, ogłoszeniach o przetargach, naborze na stanowiska pracy itp. Dlatego więc BIP jako e-usługa wymaga odpowiedniego poziomu dostępności i nie powinien być traktowany jako odrębny wymóg prawny narzucony przez ustawę o dostępie do informacji publicznej i rozporządzeń z lat 2005 i 200723. Dlatego, modyfikując witryny jednostek administracji publicznej, nie można zapominać o zadbaniu o kwestię dostępności tychże biuletynów.(fragment tekstu)

Abstract The main objective of this paper is to assess the web accessibility of selected public administration e-services. In the first part of the article the definition and the applicable law regarding the web accessibility of sites in Poland are discussed. Examples of methods of assessment are also given. The second part concentrates on the analysis of public e-services. In the third section the results of preliminary studies on the web accessibility of websites in the Metropolitan Association of Upper Silesia are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2011, "Contemporary Economics" 2011, no. 5 (3), s. 299-327.
 2. Chmielarz W., Metodyczne problemy oceny witryn bankowości elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji 2008, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 303-311.
 3. Dziennik Ustaw RP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, http://dziennikustaw.gov. pl/du/2012/526 [dostęp16.05.2012].
 4. Dziębała M., Słaboń M., Wybrane elementy oceny witryn internetowych, w: Systemy wspomagania organizacji 2008, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 311-323.
 5. Paszkiewicz D., Dostępne strony. Dostępność serwisów internetowych - podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011 (e-book).
 6. http://epuap.gov.pl/ [dostęp 7.09.2012].
 7. http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ListaSpraw [dostęp 7.09.2012].
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dostępność_ [dostęp 3.09.2012].
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/E-us%C5%82ugi [dostęp 5.09.2012].
 10. http://widzialni.eu/rankingi-dostepnosci,m,mg,116 [dostęp 3.09.2012].
 11. http://www.bip.gov.pl/categories/view/30 [dostęp 7.09.2012].
 12. http://www.egov.pl/ [dostęp 5.09.2012].
 13. http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp [dostęp 7.09.2012].
 14. http://www.gwmicro.com/ [dostęp 7.09.2012].
 15. http://www.gzm.org.pl/ [dostęp 8.09.2012].
 16. http://www.parp.gov.pl/index/main/ [dostęp 5.09.2012].
 17. http://www.poig.gov.pl/ [dostęp 5.09.2012].
 18. http://www.polskiinternet.org.pl, [dostęp 3.09.2012].
 19. http://www.sekap.pl [dostęp 7.09.2012].
 20. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf [dostęp 4.09.2012].
 21. http://www.totalvalidator.com [dostęp 8.09.2012].
 22. http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/Overview.html [dostęp 3.09.2012].
 23. http://www.webstarfestival.pl/konkurs/o-konkursie [dostęp 3.09.2012].
 24. http://www.web.gov.pl/informacje-o-euslugach/40_14.html [dostęp 5.09.2012].
 25. http://www.web.gov.pl/baza-euslug/ [dostęp 5.09.2012].
 26. http://www.web.gov.pl/e-booki/272_982.html [dostęp 5.09.2012].
 27. http://www.zse.seg.org.pl [dostęp 3.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu