BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdonek Ilona (Politechnika Śląska)
Title
Strona internetowa jednostki administracji publicznej w ujęciu modelu hierarchii reakcji jej użytkowników
The website of public institution in concept of the hierarchy of the website user's reaction
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 385-399, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Komunikowanie, Administracja publiczna, Usługi internetowe, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Communication, Public administration, Internet services, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja w społeczeństwie, w którym przyszło nam funkcjonować, ma szczególne znaczenie. Jest istotnym dobrem niematerialnym, cenniejszym niż inne dobra. Przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie jej to obszary pracy ludzi w takim społeczeństwie. Największe znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego ma ogólnodostępny Internet, dzięki któremu możemy pozyskiwać informację i dzielić się nią. Internet stworzył konieczną przestrzeń komunikacyjną pomiędzy ludźmi na poziomie jednostek i organizacji. Wchodzi on w wiele obszarów naszego życia. Weźmy pod uwagę chociażby bankowość, ubezpieczenia czy sklepy internetowe. Nie ominął także administracji publicznej. (fragment tekstu)

The aim of the hereby article is to present the website of public institution in the concept of the hierarchy of the website user's reaction. There are three levels of communication in the model of the hierarchy of the website user's reaction, i.e. cognitive, emotional and behavioral. The article presents each levels of communication. It describes communication's aims of those levels and elements of website to reach founded scopes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2004.
 2. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
 3. Grzyb T., Doliński D., Nastrój, emocje i ich wykorzystanie w marketingu, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3.
 4. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002.
 5. Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
 6. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 7. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.
 8. Malewski A., O zastosowaniach teorii zachowania, PWN, Warszawa 1964.
 9. Pearow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion, Gliwice 2002.
 10. Zdonek D., Zdonek I., Reakcje behawioralne w Internecie, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2009, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Zdonek I., Afektywne aspekty konstrukcji stron WWW - kreowanie pozytywnego nastroju, "Zeszyty Naukowe" Politechniki Śląskiej, seria "Organizacja i Zarządzanie", z. 38, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 12. Zdonek I., Hierarchia reakcji konsumenta jako podstawa konstrukcji stron WWW, "Marketing i Rynek" 2007, nr 3.
 13. Zdonek I., Hierarchia reakcji użytkownika stron internetowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 14. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipertekst [dostęp 12.09.2012].
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/ dzu2012526/ [dostęp 12.09.2012].
 16. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, http://www.bip.gov.pl/articles/view/41 [dostęp 13.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu