BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu
Towards a sustainable information society
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 401-425, rys., bibliogr. 89 poz.
Keyword
Podejście systemowe, Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Metodologia badań
System-based approach, Information Technology (IT), Information society, Research methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawą modelowego ujęcia zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego jest podejście systemowe, w którym ważne są jego składowe, takie jak: interesariusze, ICTs i wiedza, oraz ich zachowania i relacje między nimi, a także relacje z otoczeniem. Unikatowy charakter zaproponowanego rozwiązania przejawia się w jego wielowymiarowości, metodologicznym charakterze i w uwzględnieniu w nim imperatywu sustainability. Zamiast rozpatrywania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w jednym wymiarze, tak jak to jest w aktualnie istniejących propozycjach, jest on traktowany jako holistyczny proces ekonomiczny, społeczny, technologiczny, organizacyjny i kulturowy. Z kolei imperatyw sustainability definiuje się jako zdolność społeczeństwa do ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji, reorientacji w celu osiągnięcia wielowymiarowych korzyści i dzięki wykorzystaniu informacji, wiedzy i technologii informatycznych.(fragment tekstu)

The goal of this article is to propound a model of a sustainable information society. First off, the essence of the information society and the sustainable information society is presented. Secondly, economic, social and technological phenomena and trends of the sustainable information society development are identified and diagnosed. Then assumptions for the model of the sustainable information society are formulated. A special attention is paid to present the model of the sustainable information society. The article concludes with a discussion of research findings and future works. The achieved research findings will contribute to the creation and development of the research on the sustainable information society. Moreover, they can be useful while undertaking empirical activities aimed at the sustainable information society development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adler P., Benner M. J., Brenner D. J., MacDuffie J. P., Ososno E., Staats B. R., Takeuchi H., Tushman M. L., Winter S. G., Perspectives on the productivity dilemma, "Journal of Operations Management" 2009, vol. 27, s. 99-113.
 2. Avgerou C., Madon S., Information society and the digital divide problem in developing countries, w: Perspectives and policies on ICT in society, red. J. Berleur, C. Avgerou, Springer, New York 2005, s. 205-218.
 3. Bell D., The Coming of post-industrial society: A venture in social forecasting, Basic Books, New York 1973.
 4. Benner M. J., Tushman M. L., Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited, "Academy of Management Review" 2003, vol. 28, s. 238-256.
 5. Bliźniuk G., Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005.
 6. Bliźniuk G., Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
 7. Brock D. M., Building global capabilities: A study of globalizing professional service firms, "The Service Industries Journal" 2012, vol. 32 (10), s. 1593-1607.
 8. Castells M., The information age: economy, society and culture. The rise of network society, t. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 9. Castells M., The information age: economy, society and culture. The rise of network society, t. 2, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 10. Castells M., The information age: economy, society and culture. The rise of network society, t. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 11. Chang W. Y., Abu-Amara H., Sanford J. F., Transforming enterprise cloud service, Springer, New York 2010.
 12. Cheng J. H., Inter-organizational relationships and information sharing in supply chains, "International Journal of Information Management" 2011, vol. 31 (4), s. 374-384.
 13. Chetty S., Agndal H., Role of inter-organizational networks and interpersonal networks in an industrial district, "Regional Studies" 2008, vol. 42 (2) s. 175-187.
 14. Choe J. M., How to classify the types of inter-organizational relationships in manufacturing firms, "African Journal of Business Management" 2011, vol. 5 (15), s. 6500-6514.
 15. Comor E., Digital prosumption and alienation, "Ephemera" 2010, vol. 10 (3/4), s. 439-454.
 16. Consumers of tomorrow. Insights and observations about generation Z, Grail Research, Cambridge 2011, http://grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Consumers_of_Tomorrow _Insigh ts_and_Observations_About_Generation_Z.pdf [dostęp 10.10.2012].
 17. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czapiewski, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług, t. 2, nr 68, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 18. Drucker P. F., Post-capitalist society, Harper Business, New York 1993.
 19. Echeverri M., Abels E. G., Opportunities and obstacles to narrow the digital divide: Sharing scientific knowledge on the Internet, w: Building the knowledge society on the Internet. Sharing and exchanging knowledge in networked environments, red. E. Bolisani, IGI Global, Hershey 2008, s. 146-171.
 20. Feiertag J., Berge Z. L., Training generation N: How educators should approach the Net Generation, "Education and Training" 2008, vol. 50 (6), s. 457-464.
 21. Ferris S. P., Teaching, learning and the net generation: Concepts and tools for reaching digital learners, IGI Global, Hershey 2012.
 22. Fuchs Ch., Sustainability and the information society, w: IFIP International Federation for Information Processing, vol. 223, Social informatics: An information society for all? In remembrance of Rob Kling, red. T. Berleur, M. I. Numinen, T. Impagliazzo, Springer, Boston 2006, s. 219-230.
 23. Fuchs Ch., Sustainable information society as ideology (part I), "Információs Társadalom" 2009, vol. 9 (2), s. 7-19.
 24. Fuchs Ch., Sustainable information society as ideology (part II), "Információs Társadalom" 2009, vol. 9 (3), s. 27-52.
 25. Fuchs Ch., The implications of new information and communication technologies for sustainability, "Environment, Development and Sustainability" 2008, vol. 10 (3), s. 291-309.
 26. Fuchs Ch., Theoretical foundations of defining the participatory, co-operative, sustainable information society, "Communication & Society" 2010, vol. 13 (1), s. 23-47.
 27. Fuchs Ch., Web 2.0. Prosumption, and Surveillance, "Surveillance & Society" 2011, vol. 8 (3), s. 288-309.
 28. Global information society watch 2009. Focus on access to online information and knowledge - advancing human rights and democracy, APC & Hivos, Sweden 2009.
 29. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 30. Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and competitive information society, red. E. Ferro, Y. K. Dwivedi, J. R. Gil-Garcia, M. D. Williams, IGI Global, Hershey 2010.
 31. Hanna N. K., e-Tranformation: Enabling new development strategies, Springer, London 2010.
 32. Hesse W., Muller D., Ruß A., Information, information systems, information society: Interpretations and implications, "Poiesis Prax" 2008, vol. 5, s. 159-183.
 33. Hilbert M., The maturing concept of e-democracy: From e-voting and online consultations to democratic value out of jumbled online chatter, "Journal of Information Technology and Politics" 2009, vol. 6 (2), s. 87-110.
 34. Hilty L. M., Environmental informatics and the vision of a sustainable information society, "Információs Társadalom" 2009, vol. 9 (3), s. 6-15.
 35. Hilty L. M., Information technology and sustainability: Essays on the relationship between information technology and sustainable development, Empa, Norderstedt 2008.
 36. Hilty L. M., Hercheui M. D., ICT and sustainable development, What kind of information society?, w: What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience, red. J. Berleur, M. D. Hercheui, L. M. Hilty, Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and 1st IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010 Held as Part of WCC 2010, IFIP, Brisbane 2010, s. 227-235.
 37. Houghton J. W., ICT and the environment in developing countries: A Review of Opportunities and Developments, w: What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience, red. J. Berleur, M. D. Hercheui, L. M. Hilty, Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and 1st IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010 Held as Part of WCC 2010, IFIP, Brisbane 2010, s. 236-247.
 38. Information systems for sustainable development, red. L. M. Hilty, E. K. Seifert, R. Treibert, Idea Group Publishing, Hershey 2005.
 39. Jansen J., Ambidextrous organizations. A multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation, and performance, Erasmus Research Institute of Management, Erasmus University, Rotterdam 2005.
 40. Johnston P., Towards a knowledge society and sustainable development: deconstructing the WSIS in the European policy context, w: Towards a sustainable information society. Deconstructing WSIS, red. J. Servaes, N. Carpentier, Intellect, Portland 2006, s. 203-206.
 41. Karvalics L. Z., Information society - what is it exactly?, Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
 42. Kassicieh S. K., The knowledge economy and entrepreneurial activities in technology- based economic development, "Journal of the Knowledge Economy" 2010, vol. 1 (1), s. 24-47.
 43. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 44. Knowledge societies: information technology for sustainable development, red. R. Mansel, U. When, Oxford University Press, Oxford 1998.
 45. Lavie D., Rosenkopf L., Balancing exploration and exploitation in alliance formation, "Academy of Management Journal" 2006, vol. 49 (4), s. 797-818.
 46. Lavie D., Stettner U., Tushman M. L., Exploration and exploitation within and across organizations, "The Academy of Management Annals" 2010, vol. 4 (1), s. 109-155.
 47. Machlup F. B., The Production and distribution of knowledge in the US economy, Princeton University Press, New York 1962.
 48. Mansel R., The information society. Critical concepts in sociology, Routledge, London 2009.
 49. Mansel R., The information society. Introduction, w: The information society. Critical concepts in sociology, red. R. Mansel, Routledge, London 2009.
 50. Masuda Y., Computopia: rebirth of theological synergism, w: The information society as post-industrial society, red. Y. Masuda, Institute for the Information Society, Tokyo 1980, s. 146-154.
 51. Masuda Y., Emerging information society in Japan, w: The information society as post-industrial society, red. Y. Masuda, Institute for the Information Society, Tokyo 1980, s. 3-22.
 52. Meier J., Austin S. F., Crocker M., Generation Y in the workforce: Managerial challenges, "The Journal of Human Resource and Adult Learning" 2010, vol. 6 (1), s. 68-78.
 53. Mintzberg H.,Structure in fives: Designing effective organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs-New York 1983.
 54. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, red. C. F. Hales, "Zeszyt Naukowy", nr 23, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
 55. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 56. Phelps C., Heidl R., Wadhwa A., Knowledge, Networks, and Knowledge Networks, "Journal of Management" 2012, vol. 38 (4), s. 1115-1166.
 57. Piech K., Skrzypek E., Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach - pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 58. Porat M. U., Rubin M. R., The information economy, vol. 1-9, Department of Commerce Government Printing Office, Washington DC 1977.
 59. Porębski L., Społeczeństwo informacyjne jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju, w: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, red. L. H. Haber, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2003, s. 85-194.
 60. Pratt B., Civil society and development: Challenges from European governments? A review of official aid policies in Europe and their implications for civil society, INTRAC, Oxford 2009, http://www.intrac.org/data/files/resources/658/Briefing- Paper-24-Civil-Society-and-Development-Challenges-from-European-Governments. pdf [dostęp 21.09.2012].
 61. Raban D. R., Gordon A., Geifman D., The information society. The development of a scientific specialty, "Information, Communication & Society" 2011, vol. 14 (3), s. 375-399.
 62. Raisch S., Birkinshaw J., Probst G., Tushman M. L., Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance, "Organization Science" 2009, vol. 20 (4), s. 685-695.
 63. Ritzer G., Jurgenson N., Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital "Prosumer", "Journal of Consumer Culture March" 2010, vol. 10 (1), s. 13-36.
 64. Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 65. Roztocki N., Weistroffer H. R., Information and communications technology in developing, emerging and transition economies: An assessment of research, w: Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on Information Systems, San Francisco 2009, August 6-9, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1457435 [dostęp 12.10.2011].
 66. Roztocki N., Weistroffer H. R., Information technology in transition economies, "Journal of Global Information Technology Management" 2008, vol. 11 (4), s. 2-9.
 67. Schauer T., The sustainable information society - vision and risks, The Club of Rome - European Support Centre, Vienna 2003.
 68. Sienkiewicz P., Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009.
 69. Smuts J. C., Holizm and evolution, Macmillan and Co., London 1927, http:// archive.org/details /holismandevoluti032439mbp [dostęp 12.08.2012].
 70. Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kaceperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 71. Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 72. Społeczeństwo informacyjne: wybrane zagadnienia, red. C. F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 73. Społeczeństwo informacyjne - wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury, red. K. Doktorowicz, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002.
 74. Stauffacher D., Kleinwachter W., The Word Summit on the Information Society: Moving from the past into the future, United Nations ICT Task Force, New York 2005.
 75. Tapscott D., Grown up digital: How the net generation is changing your word, McGraw-Hill, New York 2009.
 76. Tapscott D., Williams A. D., Macrowikinomics: Rebooting business and the world, Penguin Group, London 2010.
 77. Tapscott D., Williams A. D., Wikinomics: How mass collaboration changes everything, Penguin Group, New York 2006.
 78. Toffler A., The third wave, Bantam Books, New York 1980.
 79. Towards a sustainable information society. Deconstructing WSIS, red. J. Servaes, N. Carpentier, Intellect, Portland 2006.
 80. Webster F., Theories of the information society, Routledge, New York 2002.
 81. What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience, red. J. Berleur, M. D. Hercheui, L. M. Hilty, Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and 1st IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010 Held as Part of WCC 2010, IFIP, Brisbane 2010.
 82. Ziemba E., Conceptual model of information technology support for prosumption, w: Proceedings of International Conference on Management, Leadership and Governance, red. V. Ribiere, L. Worasinchai, Bangkok University, Bangkok, 07-08.02.2013, s. 355-363.
 83. Ziemba E., Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 331-350.
 84. Ziemba E., The holistic and systems approach to the sustainable information society, "Journal for Computer Information Systems" 2013 (w druku).
 85. Ziemba E., Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji, "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny: Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 214-225.
 86. Ziemba E., Olszak C. M., Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration, "Issues in Informing Science and Information Technology" 2012, vol. 9, s. 277-295, http://iisit.org/Vol9/IISITv9p277-295Ziemba091. pdf [dostęp 15.08.2012].
 87. Ziemba E., Papaj T., E-government application at the regional level in Poland - the case of SEKAP, w: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wrocław, 9-12.09.2012, s. 1047-1054.
 88. Ziemba E., Papaj T., Pragmatic approach to e-government maturity in Poland - implementation and usage of SEKAP, w: Proceedings of 13th European Conference on eGovernment, vol. 2, red. E. Ferrari, W. Caselnovo, University of Insubria, Varese, Como, Italy, 13-14.06.2013, s. 560-570.
 89. Ziemba E., Papaj T., Żelazny R., New perspectives on information society - the maturity of research on a sustainable information society, "Online Journal of Applied Knowledge Management" 2013, vol. 1 (1), s. 52-71, http://www.iiakm. org/ojakm/articles/2013/volume1_1/OJAKM_Volume1_1 pp52-71.pdf [dostęp 03.06.2013].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu