BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Będkowski Jacek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Egzemplifikacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP
Examples of e-government in Poland - a comparative analysis of SEKAP i ePUAP
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 427-455, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, e-administracja, Administracja publiczna, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Social economic development, e-government, Public administration, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP)
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rozwój społeczno-gospodarczy nie jest możliwy bez sprawnie funkcjonującej administracji publicznej, a w szczególności elektronicznej administracji (e-government)2. Stworzenie e-government wymaga zwiększenia roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu publicznym oraz wykorzystania ich do przebudowy procesów wewnętrznych administracji publicznej i udostępnienia elektronicznych usług publicznych (e-usług publicznych)3. Trajektorię rozwoju e-government w Polsce wyznaczają dokumenty strategiczne opracowywane zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu regionalnym. Praktyczną egzemplifikacją e-government są portale internetowe, na których instytucje administracji publicznej (urzędy) świadczą e-usługi publiczne obywatelom oraz biznesowi. Niestety w tym zakresie mamy jeszcze wiele do zrobienia i jako sprawę priorytetową należy potraktować rozwój takich portali. Dobrymi przykładami w tym zakresie są SEKAP i ePUAP, z których można zaczerpnąć pomysły dotyczące rozwoju e-government w Polsce.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze and evaluate the SEKAP and ePUAP portals. First off, the initiatives for building the e-government in Poland have been identified. Particular attention was paid to the internet portals of government services: SEKAP and ePUAP. Then the analysis of functionality and usability is presented. Finally, a discussion on the research findings is given. The achieved results can be useful while undertaking activities aimed at e‐government development in a country and particular regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aldrich D., Berlot J. C., McClure C. R., E-government: Initiatives, development and issues, "Government Information Quarterly" 2002, vol. 19 (4), s. 349-355.
 2. Almarabeh T., AbuAli A., A general framework for e-government: definition maturity challenges, opportunities, and success, "European Journal of Scientific Research" 2010, vol. 39, no. 1, s. 29-42.
 3. Andersen K. V., Henriksen H. Z., E-government maturity models: extension of the Layne and Lee model, "Government Information Quarterly" 2006, vol. 23, issue 2, s. 236-248.
 4. Anttiroiko A. V., Electronic government: Concepts, methodologies, tools, and applications, Hershey, New York 2008.
 5. COM (2010) 743 final, The European eGovernment Action Plan 2011-2015, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 December 2010, Harnessing ICT to promote smart, sustainable and innovative Government, Brussels, 15.12.2010, s. 4, http://europa.eu/legislation_summaries/information_ society/strategies/index_en.htm [dostęp 29.08.2012].
 6. COM (2010) 2020 final, EUROPE 2020 A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, 2012, http://europa.eu/legislation_summaries/ information_society/strategies/index_en.htm [dostęp 29.08.2012].
 7. Digitizing public services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement, Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi for: European Commission, Directorate General for Information Society and Media, December 2010, s. 7.
 8. eEurope. An Information Society for All, 2000, http://europa.eu/legislation_ summaries/ information_society/l24221_en.htm [dostęp 28.08.2012].
 9. eGoverment in Poland factsheets, European Commission, Edition 15, 2012, s. 3-9, epractice.eu.
 10. Evaluating information systems. Public and Private Sector, red. Z. Irani, P. Love, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.
 11. Gil-García J. R., Helbig N., Exploring e-government benefits and success factors, w: Encyclopedia of Digital Government, vol. 2, red. A. V. Anttiroiko, M. Mälkiä, Idea Group Reference, Hershey 2007, s. 803-811.
 12. Hanna N. K., Transforming government and building the information society: Challenges and opportunities for the developing world, Springer, New York 2010.
 13. Heeks R., Bailur S., Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice, "Government Information Quarterly" 2006, vol. 24 (2), s. 243-265.
 14. ISO/IEC IS 9126: Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use, ISO 9126, International Organisation for Standardisation, Genewa 1991.
 15. Karokola G., Yngström L., Kowalski S., Secure e-government services: A comparative analysis of e-government maturity models for the developing regions - the need for security services, "International Journal of Electronic Government Research" 2012, vol. 8 (1), s. 1-25.
 16. Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, red. K. Lisiecka, T. Papaj, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 17. Kim B. J., Robinson S., Social media and Web 2.0 for rethinking e-government maturity models, w: Public service, governance and Web 2.0 technologies: Future trends in social media, red. E. Downey, M. Jones, Information Science Reference, Hershey 2012, s. 250-265.
 18. Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 19. Olszak C. M., Ziemba E., The stage of e-government maturity in a Polish region - Silesia, "Journal of Economics & Management" 2011, vol. 7, s. 87-104.
 20. Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B686F3119ECD01A1C- 125721F003BA1CF/$file/Plan_dzialan_na_rzecz_rozwoju_elektronicznej_administracji_ na_lata_2005_-_2006.pdf, 2010 [dostęp 30.08.2012].
 21. Sahu G. P., Dwivedi Y. K., Weerakkody V., E-government development and diffusion: Inhibitors and facilitators of digital democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 22. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015, Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego, Katowice 2009.
 23. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 8, http://szs.mac.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html [dostęp 30.08.2012].
 24. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010.
 25. Ziemba E., Metodologia projektowania serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 26. Ziemba E., Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 331-350.
 27. Ziemba E., Olszak C. M., Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration, "Issues in Informing Science and Information Technology" 2012, vol. 7, s. 129-150, http://iisit.org/Vol9/IISITv9p277-295Ziemba091. pdf [dostęp 10.08.2012].
 28. Ziemba E., Papaj T., E-government application at the regional level in Poland - the case of SEKAP, w: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wrocław, 9-12.09.2012, s. 1047-1054.
 29. Ziemba E., Papaj T., Pragmatic approach to e-government maturity in Poland - implementation and usage of SEKAP, w: Proceedings of 13th European Conference on eGovernment, vol. 2, red. E. Ferrari, W. Caselnovo, University of Insubria, Varese, Como, Italy, 13-14.06.2013, s. 560-570.
 30. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_en.htm [dostęp 29.08.2012].
 31. http://www.epuap.gov.pl [dostęp 27.07.2012].
 32. http://www.e-slask.pl [dostęp 28.08.2012].
 33. http://www.sekap.pl [dostęp 29.05.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu