BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowski Andrzej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna
Polish information security and information warfare
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 447-463, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo informacji, Społeczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo narodowe
Information security, Information society, National security
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Bezpieczeństwo informacyjne państwa ma ścisły związek z jego bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszechobecna globalizacja, rozwój społeczeństwa informacyjnego i technologii teleinformatycznych zmieniły obecne środowisko bezpieczeństwa państw, w tym również Rzeczypospolitej Polskiej. W środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i otoczeniu wewnętrznym państwa znaczącą pozycję zajmuje walka informacyjna, która stanowi zagrożenie praktycznie dla wszystkich sfer działania zarówno państwa, jak i jednostki. W niniejszym artykule zostały poruszone kwestie dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego naszego państwa w aspekcie trwającej walki informacyjnej, a także konieczności wypracowania i przyjęcia doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.(abstrakt oryginalny)

The acquisition of information, the protection of information and its use has always accompanied human operations. Since the nineties of the last century this process is referred to as the information warfare, which is supported by information technology infrastructure. The information warfare is carried out in all areas of the state operations, and its participants are state actors, non-state actors, as well as individuals. Their main aim is to obtain information superiority over the enemy, disrupt his perception and protect one's own information assets against correspond ing actions of the opposing party. The effective information warfare requires many complex legal and organisational projects where the information security doctrine constitutes, among others, the basis for the effective operation of the authorised entities in the complex challenge of information security.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ciborowski L., Mechanizmy i przestrzenie walki informacyjnej, w: Informacja w walce zbrojnej, red. G. Nowacki, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 2. Ciborowski L., Potencjalne zagrożenia - identyfikacja i charakterystyka, "Myśl Wojskowa" 2000, nr 4.
 3. Ciborowski L., Walka informacyjna, Wydawnictwo ECT, Toruń 1999.
 4. Denning D. E., Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 5. Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
 6. Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia symetryczne, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 7. Gołębiewski J., Bezpieczeństwo narodowe RP, "Zeszyt Problemowy" Towarzystwa Wiedzy Obronnej, nr 1, Warszawa 1999.
 8. J. L., Amerykańska koncepcja walki informacyjnej, "Wojskowy Przegląd Zagraniczny" 1998, nr 4.
 9. J. L., Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych w świetle walki informacyjnej, "Wojskowy Przegląd Zagraniczny" 1999, nr 3.
 10. Kulisz M., Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Radom 2008.
 11. Madej M., Rewolucja informatyczna - istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2009.
 12. Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 13. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. W. Łepkowski, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 14. Stosunki międzynarodowe - problemy badań i teorii, red. A. Bodnar, W. J. Szczepański, PWN, Warszawa 1983.
 15. Szpyra R., Operacje informacyjne państwa w działaniach sił powietrznych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 16. Wojtaszczyk K. A., Bezpieczeństwo państwa - konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 17. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa (identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka). Raport z badań, t. 2, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
 18. Zając J., Bezpieczeństwo państwa, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 19. Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu