BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyszewska Adriana (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Entrepreneurship Determinants vs. Motives Underlying Women's Entrepreneurship
Determinanty przedsiębiorczości a motywy przedsiębiorczości kobiet
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 137-145, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Keyword
Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych determinant wpływających na decyzje o podjęciu działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem motywów, którymi w takim działaniu kierują się kobiety. Analiza dokonana w artykule ze względu na złożoność zagadnienia jest przeglądowa, niekoncentrująca się na konkretnych problemach ani regionach. W pierwszej części artykułu nakreślono istotę przedsiębiorczości oraz jej rys historyczny, będące tłem dalszych analiz. Następnie skoncentrowano się na charakterystyce determinant przedsiębiorczości oraz na motywach jej podejmowania. Ostatecznie skierowano uwagę na punkt widzenia i czynniki motywacyjne kobiet. Skupienie uwagi na kobietach wynika z ewolucji ich ról życiowych oraz z tego, że przedsiębiorczość kobiet może być motorem zrównoważonego rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present general determinants influencing decisions referring to starting a business, with particular emphasis on motives followed by women in such activities. The analysis presented in the paper, owing to the discussed problem complexity, takes the form of a review and does not concentrate on particular problems or regions. The first part of the paper presents the essence of entrepreneurship and its historical outline providing the background for further analysis. Then the author concentrates on discussing entrepreneurship determinants as well as motives behind undertaking business activities. Finally attention is concentrated on attitudes and factors responsible for motivating women. The focus on women results from the evolution of their life roles and the fact that women's entrepreneurship can become an incentive for sustainable economic development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Allen I.E., Elam A., Langowitz N., Dean M., Global Enterpreneurship Monitor. 2007 Report on Women and Entrepreneurship, Babson College, Wellesley, MA, 2007.
 2. Ilie G., Women entrepreneurship in the current international business environment, Cogito - Engleza 2012, 30.03.
 3. Janowski A., Muszkat K., Siewierski S., Wanielista K., Słownik ekonomiczny dla inżynierów i techników, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 1998.
 4. Kelley D.J., Brush C.G., Greene P.G., Y. Litovsky, Global Enterpreneurship Monitor. 2010 Women's Report, Babson College, Wellesley, MA, 2010.
 5. Lisowska E., Kasprzak R. (Eds.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, SGH, Warszawa 2008.
 6. Manolova T.S., Brush C.G., Edelman L.F., What do women entrepreneurs want?, Strategic Chance 2008, vol. 17.
 7. McGrath Cohoon J., Wadhwa V., Mitchell L., The Anatomy of an Entrepreneurship. Are Successful Women Entrepreneurs Different from Men?, Kauffman. The Foundation of Entrepreneurship, May 2010, http://ssrn.com/abstract=1604653.
 8. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Potocki A. (Ed.), Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 10. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 11. Rollnik-Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 12. Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review 2000, vol. 25, no. 1.
 13. Women's Entrepreneurship in Eastern Europe and CIS Countries, United Nations Economic Commission for Europe, Series: Entrepreneurship and SMEs, United Nations, Geneva 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu