BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzębowski Sebastian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność sektora przetwórstwa mleka - podejście stochastyczne i deterministyczne
Efficiency of Milk Processing Sector - Stochastic and Deterministic Approach
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 132-140, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Przetwórstwo mleka, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność, Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna)
Milk processing, Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano pomiaru efektywności, która definiowana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do uzyskania maksymalnego efektu przy użyciu minimalnych nakładów. Porównano wyniki oceny efektywności uzyskane za pomocą dwóch podejść: stochastycznego (metodą SFA , ang. Stochastic Frontier Analysis) i deterministycznego (metodą DEA , ang. Data Envelopment Analysis). W artykule wykorzystano dane z przedsiębiorstw jednego z kluczowych sektorów przetwórstwa żywności, a mianowicie sektora przetwórstwa mleka. Okres badawczy objął lata 2006-2010, próba badawcza liczyła od 103 do 160 obiektów (w zależności od analizowanego roku). W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano porównywalne wyniki w przypadku zastosowania obu podejść, tj. stochastycznego i deterministycznego. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author considered estimation of efficiency, which measures the company's ability to obtain the maximum output from given inputs. The comparison of results obtained by using two approaches: stochastic (on the example of the SFA method, Stochastic Frontier Analysis) and deterministic (on the example of the DEA method, Data Envelopment Analysis) has been carried out. In the paper the data from the companies of important food processing sector in Poland, namely the milk processing sector, was used. The analysis covered the period 2006-2010, the sample covered from 103 up to 160 enterprises (depending on the year analyzed). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezat A. 2009: Comparison of the deterministic and stochastic approaches for estimating technical efficiency on the example of non-parametric DEA and parametric SFA methods, [w] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, D. Witkowska (red.), vol. 10, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 20-29.
 2. Bezat A. 2011: Estimation of technical efficiency by application of the SFA method for panel data, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences, Problems of World Agriculture", vol. 11, no. 3, s. 5-13.
 3. Bezat A. 2012: Efficiency of Polish grain trade companies: an integrated application of SFA and DEA methods, Universität Bonn-IL B Press, Bonn.
 4. Bielski M. 2002: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Cantner U., Krüger J., Hanusch H. 2007: Produktivitäts- und Effizienzanalyse. Der nichtparametrische Ansatz, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 6. Coelli T.J., Rao D.S.P., O`Donnell Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis, 2. Edition, Springer, New York.
 7. Farrell M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)", vol. 120, no. 3, s. 253-290.
 8. Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S. 1993: The Measurement of Productive Efficiency Techniques and Applications, Oxford University Press, New York, Oxford.
 9. Griffin R.W. 2004: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 10. Jarzębowski S. 2011: The efficiency of grain milling companies in Poland and in Germany- application of DEA method and Malmquist index, Universität Bonn-IL B Press, Bonn.
 11. Krumbhakar S.C., Lovell C.A.K. 2004: Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, United Kingdom, Cambridge.
 12. Mortimer D., Peacock S. 2002: Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods, Australia: Centre of Health Program Evaluation, Working Paper 135.
 13. Noga A. 2009: Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Piesse J., Thirtle C. 2000: A Stochastic Frontier Approach to Firm Level Efficiency, Technological Change and Productivity during the Early Transition in Hungary, "Journal of Comparative Economics", vol. 28, no. 3, s. 473-501.
 15. Prędki A. 2003: Analiza efektywności za pomocą metody DEA: Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, "Przegląd statystyczny", z. 1, s. 87.
 16. Rembisz W. 2011: Analityczne właściwości funkcji produkcji rolniczej [Analytical features of the agricultural production function], Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 544,Wyd. IER iGŻ-PI B, Warszawa.
 17. Rembisz W., Sielska A., Bezat A. 2011: Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej, Wyd. IER iGŻ-PI B, Warszawa.
 18. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1995: Ekonomia, Tom 1, PWN , Warszawa.
 19. Sellers-Rubio R., Más-Ruiz F.J. 2009: Technical efficiency in the retail food industry: the influence of inventory investment, wage levels and age of the firm, "European Journal of Marketing", vol., 43, no. 5/6, s. 652-669.
 20. Skowronek C. 1987: Efektywność gospodarki materiałowej: stan i metody oceny, PWE , Warszawa.
 21. Telep J. 2004: Podstawowe pojęcia z dziedziny organizacji i efektywności [w] Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, Z. Bombera, J. Telep (red.), DrukTur, Warszawa, s. 7-22.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu