BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbowiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Turystyka uzdrowiskowa mieszkańców wsi na przykładzie wybranych uzdrowisk nizinnych
Health Tourism Among Rural Residents
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 141-152, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Turystyka, Turystyka zdrowotna, Uzdrowiska
Tourism, Health tourism, Health resort
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie zagadnienia turystyki uzdrowiskowej wśród mieszkańców wsi na przykładzie uzdrowisk nizinnych w Ciechocinku i Konstancinie. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku w uzdrowiskach Ciechocinek oraz Konstancin Zdrój. Ogółem przeanalizowano 110 ankiet. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż mieszkańcy wsi jako cele wyjazdu do uzdrowiska podawali najczęściej rehabilitację, poprawę sprawności fizycznej i wypoczynek. Jako formy aktywności najczęściej wybierali oni spacery, gimnastykę, rzadko nordic walking czy bieganie. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to present the issues of health tourism among rural residents, exemplified by lowland health resorts in Ciechocinek and Konsancin Zdroj. The results of research conducted in the year 2013 in the health resorts were used in the study. A total of 110 questionnaires were analyzed. The research shows that villagers' reasons for visit to a health resort are to rehabilitate, to improve physical fitness and to rest. The most frequently chosen forms of activity were walking and physical exercise, nordic walking and jogging were rarely chosen. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dryglas D. 2006: Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Hadzik A. 2009: Tożsamość terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncepcja turystyki zdrowotnej uzdrowisk [w] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, M. Boruszczak (red.), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 3. Hall M.C. 2011: Health and medical tourism: a kill or cure for global public health?, "Tourism Review", t. 66 wyd. ½.
 4. Krasiński Z. 1999: Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne 1999 roku, [w] Rozwój usług turystycznych u progu XX I wieku, G. Gołembski (red.), Poznań AR , s. 93-117.
 5. Kraś J. 2011: Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Seminare 2011, t. 29.
 6. Kruczek Z. 2009: Polska geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 7. Januszewska M. 2004: Determinanty konkurencyjności uzdrowisk, AE Wrocław nr 1043.
 8. Łazarek M., Łazarek R. 2007: Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wyd. Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.
 9. Mirek J. 2009: Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk [w] Turystyka we współczesnej gospodarce, W. Peluga (red.), Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 10. Niemiec W. 2002: Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 11. Niemiec W. 2003: Environmental monitoring in the health resorts. Issues of tourism and health resort management, "Prace Geograficzne", z. 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., http://www.puc.sky.pl/, dostęp 14.06.2013.
 13. Rymarczyk D. 2013: Turystyka uzdrowiskowa jako jeden z wiodących produktów polskiej turystyki na przykładzie wybranych uzdrowisk nizinnych, praca magisterska w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie.
 14. Szromek A. (red.) 2012 : Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU 2012. poz. 652.
 16. Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. http//www.konstancinjeziorna.pl, dostęp 12.06.2013.
 17. Wykaz obszarów uznanych za uzdrowiska http://www.mz.gov.pl/wwwmz/, dostęp 1.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu