BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Badanie poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji
Application of Correspondence Analysis in the Analysis of Tourist Attractiveness of Counties of West Pomeranian Voivodeship
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 11-21, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Analiza wielowymiarowa, Metoda Warda
Touristic attractiveness, Multi-dimensional analysis, Ward method
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, jaki był poziom atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących tę atrakcyjność w roku 2011. Do badania wybrano zmienne diagnostyczne charakteryzujące środowisko przyrodnicze i poziom infrastruktury turystycznej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji na podstawie złożonej macierzy znaczników oraz metodę Warda. Zastosowanie tych metod pozwoliło wykazać, które powiaty odbiegają in plus i in minus od przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących atrakcyjność turystyczną w województwie zachodniopomorskim oraz jakie są powiązania pomiędzy powiatami z punktu widzenia badanych zmiennych(abstrakt oryginalny)

The article tries to answer the question about the level of tourist attractiveness of counties of West Pomeranian Voivodeship in comparison to an average level of selected variables describing this attractiveness in 2011. In the research there were used selected variables describing the environment and the level of tourist infrastructure. As a research tool there was used a multidimensional correspondence analysis based on the composed matrix of markers and Ward's method. The application of these methods allowed to show which counties differ positively and negatively from the average level of selected variables describing tourist attractiveness in West Pomeranian Voivodeship and what are the connections between the counties in terms of the tested variables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bąk I., Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, [w:] Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 41-53.
  2. Bąk I., Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności produktu turystycznego oraz wykorzystania bazy noclegowej w województwie zachodniopomorskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (18), Zeszyty Naukowe nr 664, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 123-135.
  3. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
  4. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  5. Rapacz A. (red.), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE Wrocławiu, Wrocław 2004.
  6. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  7. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu