BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego
Typology of Mazovian Voivodeship Communes According to Absorption of the Funds from EU Budget and the Socio-Economic Development Level
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 15-24, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gmina, Środki unijne, Rozwój społeczno-gospodarczy
District, EU funds union, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Środki z budżetu Unii Europejskiej (UE) stanowią w praktyce jedno z ważniejszych źródeł finansowania zadań i inwestycji różnych jednostek terytorialnych, w tym także gmin. Szczególnie istotną cechą tego typu środków z punktu widzenia wspierania rozwoju w skali lokalnej i ograniczania międzyregionalnych dysproporcji rozwojowych jest ich bezzwrotny charakter. W artykule dokonano podziału gmin (NUTS 5) województwa mazowieckiego na poszczególne typy i wyróżniono 6 typów zależnie od poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i poziomu zaabsorbowanych środków z budżetu UE. Stwierdzono przewagę gmin o niskim poziomie rozwoju i średnim poziomie absorpcji środków z budżetu UE. Struktura podregionów województwa (NUTS 3) według typów gmin jest zróżnicowana. Występują także różnice w typologii gmin zależnie od rodzaju gminy (gmina miejska, wiejska i miejsko-wiejska). (abstrakt oryginalny)

The article refers to EU funds as an important source of funding for activities undertaken by communes. The aim of the article is to present the types of Masovian Voivodeship communes according to the level of absorption of funds from the EU budget and the level of development. The typology of the communes was done on the basis of the level of their socio-economic development (synthetic index zi) and the amount of funds obtained (absorption index Wa) in the years 2006-2009. The statistical data came from the Local Data Bank (BDL) of the Central Statistical Office (GUS). The fact that communes belong to respective subregions of Masovian Voivodeship is reflected in the comparative analysis of the level of development of the communes in question and of the level of funds absorption. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, BDL GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 01.12.2012.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 1973: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa, s. 39.
 3. Dusza P., Grygorowicz D., Gomułka R., Kaniewska-Kowalska A., Kapołka K., Kasprzyk I., Matulewicz A. 2009: Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych, MRR, Katowice, s. 93-94.
 4. Famulska T. (red.). 2006: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 115-121.
 5. Famulska T., Znaniecka K. (red.) 2004: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice, s. 20-21.
 6. Grosse T.G. 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa, s. 212.
 7. Kogut-Jaworska M. 2008: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 43-46.
 8. Kołodziejczyk D. 2012: Polityka przestrzenna w rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t . XIV, z. 3, s. 187-192.
 9. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. 2007: NTS, Wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r., Dz.U. 2007.214.1573, z późn. zm.
 10. Perkal J. 1953: O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", t. 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań, s. 209-219.
 11. Przeglądy terytorialne OECD. 2008: Polska, MRR, OECD, s. 40-45.
 12. Raport kohezyjny V, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm, dostęp 20.04.2013, s. 12-13.
 13. Sej-Kolasa M., Zielińska A. 2002: Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w] Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, K. Jajuga K., M. Walesiak (red.), Prace Naukowe AE Wrocław, nr 942, Wrocław, s. 97-106.
 14. Stawicki M., Wojewódzka A., Zając J. 2009: Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, MRR, Warszawa, s. 16-32.
 15. Strahl D. (red.) 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław, s. 33.
 16. Wojewódzka A. 2007: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161, Wrocław, s. 361-369.
 17. Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012a: Obtaining Funds from the EU Budget by Rural Communes of Masovian Voivodeship, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2(24), s. 273-283.
 18. Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012b: Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3, s. 430-433.
 19. Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012c: Using Funds from the EU Budget in Poland in the Light of Differences in Regional Development, [w] Proceedings of the International Scientific Conference Marketing and Finance in Agribusiness, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, s. 56-66.
 20. Zeliaś A. (red.) 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków, Kraków, s. 103-106, 133-134.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu