BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011
Changes in Sugar Beet Production in Lower Silesian Province in the Years 2002-2011
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 65-74, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rynek cukru, Przemysł cukrowniczy, Badania empiryczne
Sugar market, Sugar industry, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstract
W pracy przedstawiono zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 63,1%, plony zwiększyły się o 53,7%, a zbiory zmalały o 3,0%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego został ograniczony w 26 powiatach, w tym w 11 o ponad 30%. Głównym powodem zmniejszenia areału buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in Lower Silesian Province in the years 2002-2011. During this period the acreage under sugar beet decreased by 63.1%, yields increased by 53.7%, and harvest decreased by 3.0%. In the years 2002-2011 the acreage of sugar beet was reduced in 26 districts, including reduction by over 30% in 11 districts. The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in the years 2006-2009. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła prawie 1230 mln PLN pomocy dla Beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji. [tryb dostępu: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:wypata-pomocy-beneficjentom-dziaa-krajowego-programu-restrukturyzacji-793-mln-pln&catid=80:krajowy-program-restrukturyzacji&Itemid=148, data odczytu: luty 2013].
 2. Agri Council & EP political agreement on CAP reform: "sugar deal" extends the sugar quota system only to 2017, [tryb dostępu: http://www.cibe-europe.eu/img/user/CIBE%20Press%20Release%2027%20June%202013(1)(2).pdf data odczytu: wrzesień 2013].
 3. Artyszak A. 2012a: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku, "Roczniki Naukowe SERiA" t. XIV, z. 1, s. 16-19.
 4. Artyszak A. 2012b: Agrotechniczne i siedliskowe uwarunkowania plonowania i zdrowotności korzeni buraka cukrowego, Rozprawy Naukowe i Monografie, 398, Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 154.
 5. Artyszak A.2012c: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing", 8(57), s. 26-35.
 6. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa.
 7. Bzowska-Bakalarz M., Ostroga K. 2010: Assessment of chances for keeping sugar beet production in Lubelskie voivodeship, "Agricultural Engineering", 6(124), s. 5-11.
 8. Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2011: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych, Burak cukrowy 2011, Słupia Wielka, COBORU, 83, ss. 18.
 9. Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2012: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Burak cukrowy 2012, Słupia Wielka, COBORU, 92, ss. 17.
 10. Niemczak M. 2008: Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu" 10, s. 109-122.
 11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 672, 2009.
 12. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 673, 2009.
 13. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 12, poz. 127, 2010.
 14. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 61, poz. 585, 2011.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, Dz.Urz. WE L. 58 s. 32 z dnia 28.02.2006 r.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu