BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pepliński Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce : analiza regionalna
Impact of the Profitability of Pig Production on Changes in the Pig Population in Poland : Regional Analysis
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 75-87, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Mięso wieprzowe, Gospodarstwa rolne
Production of meat, Meat market, Pork meat, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wpływu opłacalności produkcji trzody chlewnej na zmiany wielkości pogłowia trzody chlewnej i macior w poszczególnych województwach. Badania przeprowadzono za lata 2001-2012 na podstawie wyników produkcyjnych gospodarstwa rolnego produkującego w cyklu półzamkniętym, które w 2011 roku sprzedało 3836 tuczników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyse the impact of the profitability of pig production in the regions on changes in the size of population of pigs and sows. The analysis was carried out for the years 2001-2012 on the basis of a farm that sold 3,836 pigs in 2011. The analysis shows a strong correlation between profitability of pigs production and changes of pigs and sows population. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ceny produktów rolnych. 2012: GUS, Warszawa.
 2. Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Majewski E., Rekiel A. 2012: Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 89-104.
 3. Mały rocznik statystyczny Polski. 2012: GUS, Warszawa.
 4. Pejsak Z. 2012: Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, "Trzoda Chlewna", vol. 50, nr 3, s. 12-16.
 5. Pepliński B. 2009: Agrobiznes. Podstawy ekonomiki, WSiP, Warszawa.
 6. Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J. 2012: Możliwości i ograniczenia produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie, [w] Waśkowski Z., Sznajder M. (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji "Zeszyty Naukowe AE Poznań", nr 237, s. 243-253.
 7. Pepliński B., Wajszczuk K., Wielicki W. 2004: Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
 8. Pogłowie trzody chlewnej. 2001-2012: GUS, Warszawa.
 9. Powszechny Spis Rolny 2002. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. 2003: GUS, Warszawa.
 10. Radwan A., Wadoń A. 2009: Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody, "JARD", 3(13)2009, s. 187-195.
 11. Rocznik statystyczny dla lat 2002-2012: GUS, Warszawa.
 12. Rolnictwo w 2003 r. 2004: GUS, Warszawa.
 13. Rolnictwo w 2004 r. 2005: GUS, Warszawa.
 14. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. 2012: nr 43, październik 2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Skup i ceny produktów rolnych dla lat 2005-2011: GUS, Warszawa.
 16. Seremak-Bulge J. 2006. Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny, [w] Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce (materiały konferencyjne), Instytut Zootechniki, Warszawa, s. 53-66.
 17. Skarżyńska A. 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 98, z. 1, s. 7-21.
 18. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2005 r. oraz dla lat 2006-2012: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu