BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Mateusz, Steenbock Julia, Śmigla Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Inicjatywy klastrowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie klastrów rolno-żywnościowych w Brandenburgii i Wielkopolsce
Agri-Food Clusters in Regions of the European Union on the Example of Brandenburg and Wielkopolska
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 417-426, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Klastry, Koncepcja klastrów, Współpraca przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Business cluster, Cluster conception, Enterprises cooperation, Agri-food company
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Brandenburgia, Wielkopolska
Brandenburg, Wielkopolska
Abstract
Celem głównym rozważań jest porównanie inicjatyw klastrowych w regionach Unii Europejskiej na przykładzie niemieckiego landu Brandenburgia i polskiej Wielkopolski. Przedstawiwszy uprzednio kształtowanie się współczynnika lokalizacji w 3 wybranych specjalizacjach klastrów rolno-żywnościowych, określono pozycję Niemiec i Polski na arenie Unii Europejskiej. Za pomocą miernika siły zrzeszenia określono profil inicjatyw klastrowych w poszczególnych krajach oraz zdeterminowano, z czego wynikały różnice pomiędzy badanymi regionami. Przedstawiono również sytuację wielkopolskich inicjatyw klastrowych na tle bardziej rozwiniętych klastrów z Brandenburgii, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwych kierunków ich rozwoju i szans na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to compare cluster initiatives in the regions of the European Union on the example of the German state of Brandenburg and Polish Wielkopolska. Having presented shaping of the location factor of the 3 selected specializations of agri-food clusters, they specified the position of Germany and Poland on the arena of the European Union. Using the power meter they specified the profile of cluster initiatives in each country and determined the reasons of differences between these two regions. It also presents a situation of cluster initiatives in Wielkopolska compared to more developed clusters of Brandenburg, which allowed to draw conclusions on possible directions of their development and opportunities for the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J., Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, Instytut Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 2. Interaktywna mapa klastrów w Polsce, PARP, http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry/ [dostęp: 04.11.2012 r.].
 3. Knop L., Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce; www.dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Lilla_Knop_artykul.pdf [dostęp: 01.11.2012].
 4. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s. 9.
 5. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki rozwoju klastrów w Polsce.
 6. Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, Warszawa 2006, s. 79.
 7. PARP; Klastry w województwie wielkopolskim, [w:] Polskie klastry i polityka klastrowa, 2011.
 8. Statut - Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie; www.klaster.kalisz.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia/ [dostęp: 04.11.2012].
 9. Statut Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie, www.klaster.kalisz.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia/ [dostęp: 04.11.2012 r.].
 10. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 2005.
 11. Wstępne założenia budowy Laboratorium Badawczo Rozwojowego Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu.
 12. www.ernaehrungsnetzwerk-ben.de [dostęp: 10.11.2012].
 13. www.gabi.de [dostęp: 10.11.2012].
 14. www.klaster.kalisz.pl/ [dostęp: 04.11.2012 r.].
 15. www.kompetenznetze.de [dostęp: 9.11.2012].
 16. www.nutrigenomi k.de/ [dostęp: 9.11.2012].
 17. www.nutrigenomik.de [dostęp: 10.11.2012].
 18. www.zab-brandenburg.com/de/ClusterBranchen/Cluster-Ern%C3%A4hrungwirtschaft [dostęp: 9.11.2012].
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu