BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2013
The state of the Households 4th Quarter of 2013
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2013, nr 85, 33 s., rys., tab., zał.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Badania ankietowe, Bezrobocie
Households, Questionnaire survey, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W październiku 2013 r. zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych czwarty raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ok. 3,3 pp. (po poprawie w III kw. o ok. 4,2 pp.). Obserwowana poprawa nastrojów w bieżącym roku (łącznie w 4 kwartałach o ok. 17 pp.), nastąpiła po znaczącym pogorszeniu nastrojów w IV kw. ub.r. (wówczas zanotowano spadek o ponad 10 pp.). Poziom wskaźnika jest najwyższy od 13 kwartałów. Obserwowany wzrost wskazuje na trwałe przełamanie tendencji spadkowej. Pozwala to z optymizmem patrzeć na konsumpcję prywatną, która po stagnacji w I kw., w II kw. zanotowała nieznaczny wzrost (tj. o 0,2% r/r). Nastroje gospodarstw domowych wskazują, że w III i IV kw. roczny wzrost konsumpcji powinien już być na wyraźnym "plusie". W bieżącym badaniu poprawie uległy prawie wszystkie składowe Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH, z wyjątkiem ocen przyszłej sytuacji finansowej (jednak w tym przypadku po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych nadal widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa). W największym stopniu do wzrostu Wskaźnika IRGKGD przyczyniła się poprawa ocen w zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej oraz spadek obaw przed bezrobociem. (fragment tekstu)

In October 2013, there was improvement in sentiment of Polish households for the fourth time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by about 3.3 pp. (after the improvement in the third quarter by about 4.2 pp.). The observed improvement in sentiment in the current year (a total of 4 quarters by about 17 pp.), occurred after a significant deterioration in sentiment in the fourth quarter of last year (then there was a decrease of more than 10 pp.). The level of the Indicator is the highest since 13 quarters. The observed increase indicates a permanent break the downward trend. This allows us to be optimistic on private consumption, which, after stagnation in the first quarter, in the second quarter recorded a slight increase (i.e. by 0.2% yoy). The mood of households indicate that in the third and fourth quarter, consumption growth should be clearly in the "positive territory". In the current study almost all the components of IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) have improved, with the exception of assessments of future financial situation (but in this case after adjustment from short-term fluctuations still balance exhibits a distinct upward trend). The greatest contribution to the growth of the IRGKGD Indicator was due to the improvement in the overall assessments of the economic situation and the decline in the fear of unemployment. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu