BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Męczyński Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Rola menedżerów w zmianach organizacyjnych w firmach i instytucjach sektora kreatywnego poznańskiego regionu metropolitalnego
The Role of Managers in the Organisational Changes of the Creative Sector Companies and Institutions in the Poznań Metropolitan Region
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 26-42, tab., ryc., bibliogr. 36 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Keyword
Grupy projektowe, Struktura organizacyjna, Zmiany organizacyjne, Menedżer, Kreatywność w zarządzaniu, Postawa twórcza
Project teams, Organisational structure, Organisational change, Manager, Creativity in management, Creative attitude
Note
streszcz., summ.
Country
Poznański Obszar Metropolitalny
Abstract
Postępujące procesy globalizacji prowadzą do rosnącej konkurencji między firmami należącymi do różnych sektorów gospodarki. Zmieniające się wymagania rynku wymuszają na podmiotach gospodarczych wprowadzanie nowych strategii, które często zmieniają całkowicie ich struktury organizacyjne. Przewidziane w ramach tych strategii działania wiążą się z dużym ryzykiem, wynikającym z niepewnych rezultatów, wzrostu niezadowolenia wśród pracowników czy w wielu przypadkach redukcji zatrudnienia. Jednocześnie wprowadzane przekształcenia dotyczą m.in. wzrostu elastyczności firm i instytucji, także tych publicznych w zakresie świadczonych usług. Za wprowadzanie zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw odpowiedzialni są kreatywni menedżerowie posiadający wysokie kwalifikacje. Cechy charakteru tych osób oraz niematerialny rodzaj wykonywanej przez nich pracy sprawiają, że uznawani są oni za przedstawicieli klasy kreatywnej (Florida, 2002). Powstające w wyniku ich decyzji nowe struktury organizacyjne w przedsiębiorstwach wiążą się m.in. z przekształcaniem układów hierarchicznych w struktury o charakterze sieciowym (Napier, Nilsson, 2006), zastępowaniem tradycyjnych działów firm przez tymczasowo działające grupy projektowe, skupiające specjalistów (Kloosterman, 2010; Landry, 2006). Te struktury zapewniają często nowe warunki pracy, sprzyjające rozwojowi kreatywności. Powstaje w ten sposób środowisko twórcze (Creative milieu) w firmie lub instytucji (Törnqvist, 2011). Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ankiet w ramach realizacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych (ACRE - Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union i CREA.RE Creative Regions) autor określił rolę menedżerów w zmianach organizacyjnych w firmach i instytucjach sektora kreatywnego w poznańskim regionie metropolitalnym. (abstrakt oryginalny)

The ongoing globalisation processes trigger ever-increasing competitiveness among companies of different sectors of the economy. The changing market requirements make companies introduce novel strategies, which often change completely their corporate structures. The activities envisaged by the strategies are subject to a high risk because of their uncertain effects. This may lead to an increased dissatisfaction among the workforce; their employees may be afraid of the new modes of employment or redundancies. Changes in the companies may also include e.g. an increased flexibility of the economic profiles of the companies. The introduction of changes in the organisational structures of companies is the responsibility of creative, highly-qualified managers. The personality traits of these people as well as the intangible work they perform make them representatives of the creative class (Florida, 2002). The new organisational structures of companies born as a result of their decisions lead to the transformation of hierarchical structures into network ones (Napier, Nilsson, 2006), and the replacement of traditional company departments by temporary project groups of specialists (Kloosterman, 2010; Landry, 2006), among others. The arising new structures often trigger new work conditions, conducive to the development of creativity. This gives rise to a creative milieu within a company or an institution (Törnqvist, 2011). Based on the interviews and questionnaires conducted within the framework of two international research projects (ACRE - Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union and CREA.RE Creative Regions), the author defines the role of managers in the organisational changes in the creative sector companies and institutions in the Poznań metropolitan region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation. Progress in Human Geography, 28, 31-56.
 2. Brown, J., Męczyński, M. (2009). 'Complexcities': Locational Choices of Creative Knowledge Workers. W: C. Chapain, C. Collinge, P. Lee, S. Musterd (ed.), Can We Plan the Creative Knowledge City? Built Environment, 35 (2), 238-252.
 3. Brown, J., Nadler, R., Męczyński, M. (2010). Working on the Edge? Creative Jobs in Birmingham, Leipzig and Poznan. W: S. Musterd, A. Murie (eds.), Making Competitive Cities. Oxford: Wiley Blackwell, 201-231.
 4. Czapliński, P. (2008). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 23-35.
 5. Domański, B., Stryjakiewicz, T. (2003). Postcommunist Industrial Transformation and Its Regional Dimension. W: G. Stöber (Hrsg.), Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und in Polen. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 46-71.
 6. Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York: Harper & Row Publishers.
 7. Employment Outlook, (2007). Paris: OECD. Pozyskano: http://www.oecd.org/els/oecdemploymentoutlook- downloadableeditions1989-2011.htm
 8. Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 9. Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
 10. Gill, R., Pratt, A. (2008). In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work, Theory, Culture & Society. King's College London: London, 25 (7-8), 1-30.
 11. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Jaworski, J. (2006). Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 130-142.
 13. Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187-196.
 14. Kloosterman, R.C. (2010). Building a Career: Labour Practices and Cluster Reproduction in Dutch Audiovisual Industry. Regional Studies, 44 (7), 859-872.
 15. Kocowski, T. (1991). Szkice z teorii twórczości i motywacji. Poznań: SAWW.
 16. Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (red.) (1997). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Landry, Ch. (2006). The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan
 18. Malecki, E.J. (1987). The R&D Location Decision of the Firm and 'Creative' Regions. Technovation, 6, 205-222.
 19. McRobbie, A. (1998). British Fashion Design; Rag trade or Image Industry? London: Routledge.
 20. McRobbie, A. (2002). The Los Angelisation of London. Three Short-Waves of Young People's Micro- economies of Culture and Creativity in the UK. EIPCP - Evropski Institut za Progresivnu Kulturnu Politiku [Pozyskano: http://eipcp.net/transversal/0207/mcrobbie/en
 21. Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (red.) (2010). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, 102-115.
 22. Napier, K.N., Nilsson, V. (2006). The Development of Creative Capabilities in and Out of Creative Organizations: Three Case Studies. Creativity and Innovation, 15 (3), 268-278.
 23. Rachwał, T. (2011). Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 24. Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Po łudniowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98-115.
 25. Stolarick, K., Florida, R. (2006). Creativity, Connections and Innovation: A Study of Linkages in the Montréal Region. Environment and Planning, A 38 (10), 1799-1817.
 26. Storper, M., Scott, A.J. (2009). Rethinking Human Capital, Creativity and Urban Growth. Journal of Economic Geography, 9 (2), 147-167.
 27. Stryjakiewicz, T. (2004). Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 28. Stryjakiewicz, T., Męczyński, M. (2010). Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 29. Stryjakiewicz, Y., Stachowiak, K. (2010). Sektor kreatywny w poznańskim regionie metropolitalnym. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 30. Tobolska, A. (2008). Nowy model organizacji i funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 83-97.
 31. Törnqvist, G. (1983). Creativity and the Renewal of Regional Life. W: A. Buttimer (ed.), Creativity and Context. Lund Studies in Geography, Series B, 50, 91-112.
 32. Törnqvist, G. (2004). Creativity in Time and Space. Geografiska Annaler, 86, 227-243.
 33. Törnqvist, G. (2011). The Geography of Creativity. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Ltd.
 34. Vang, J. (2007). The Spatial Organization of the News Industry: Questioning Assumptions about Knowledge Externalities for Clustering of Creative Industries. Innovation: Management, Policy & Practice. eContent Management Pty Ltd., 9, 14-27.
 35. Wiedermann, K. (2008). Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 93-108.
 36. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu