BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałka Jadwiga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce
The Role of Creative Class Emigration in the Changes of an Innovation Economy in Poland
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 91-103, ryc., tab., bibliogr. 32 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Keyword
Potencjał innowacyjny, Zasoby ludzkie, Kwalifikacje pracowników, Ekonomiczne aspekty migracji, Bariery wzrostu gospodarczego, Badania ankietowe
Innovation potential, Human resources, Qualifying employees, Economic aspects of migration, Barriers to economic growth, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z mierników poziomu rozwoju ekonomicznego regionów i krajów jest innowacyjność jego gospodarki. Powszechnie przyjmuje się, że współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wysoki poziom kwalifikacji kapitału ludzkiego. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wykształcone kadry oraz nasilającym się procesem globalizacji - osłabiającym bariery migracyjne, we współczesnym świecie coraz silniej uwidacznia się tzw. proces drenażu mózgów. Proces ten obejmuje osoby dobrze i bardzo dobrze wykształcone oraz profesjonalistów, którzy przyciągani są przez wysoko rozwinięte regiony i kraje. Ta selektywna emigracja ma zatem niekorzystny wpływ na potencjał innowacyjny obszarów biedniejszych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy wzrost migracji międzynarodowych z Polski po jej akcesji do Unii Europejskiej spowodował negatywną selekcję kadr pracowniczych w Polsce oraz jak ten proces wpłynął na poziom innowacyjności w skali lokalnej? W pracy wykorzystano dane statystyczne GUS, dotyczące skali i kierunków wyjazdów zagranicznych Polaków po 1 maja 2004 roku oraz dane ankietowe zebrane wśród polskich imigrantów w Londynie w 2010 roku. Z badań wynika, że akcesja Polski do Unii Europejskiej zainicjowała negatywne zmiany struktury zasobów ludzkich, zwłaszcza w dużych miastach kraju, tj. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The innovativeness of an economy is one of the indicators of national and regional economic development. It is widely accepted that a major factor in the development of a knowledge-based economy is highly skilled human capital. Due to a high demand for an educated workforce and the intensifying process of globalization, which undermines migration barriers, the process of "brain drain" can be increasingly observed in the modern world. This process includes educated and very well educated individuals who are attracted by highly developed regions and countries. Therefore, this selective type of migration has a negative impact on the innovative potential of poorer areas. The aim of this paper is to show how international migration from Poland following the enlargement of the European Union affected the quality of the job applicant pool in Poland. We also want to show how international migration affects the level of innovation on a local scale. We used different sources of data to achieve our goals. This included statistical data provided by the Central Statistical Office (Polish acronym: GUS) and survey data collected among Polish immigrants in London in 2010. Research has shown that, following Poland's entry into the European Union, changes in the quality of the job applicant pool are evident in large cities such as Warsaw, Kraków and Poznań. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barteczko, A. (2006). Brain Drain or Brain Gain?, Warsaw Business Journal. Pozyskano z: http:// www.bankier.pl/wiadomosc/Brain-drain-or-brain-gain-1404788.html
 2. Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 24-36.
 3. Borowiec, M. (2010). Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 4. Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9-22.
 5. Borowiec. M., Dorocki. S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 215-228.
 6. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 7. Chojnicki, Z., Czyż T. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce. Studia KPZK PAN, 120, 74-95.
 8. Dorocki, S. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej - na przykładzie Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 183-191.
 9. Dorocki S., Jastrzębski J. P. (2011). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 30-31.
 10. Gałka, J. (2012a). Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku. Praca doktorska niepublikowana, Kraków: IGiGP UJ.
 11. Gałka, J. (2012b). Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski. Prace Geograficzne, 129, 7-22.
 12. Goldberg, I. (2004). Poland and the Knowledge Economy. Enhancing Poland's Competitiveness in European Union. Pruszków: "Rewasz" Publishing House.
 13. Goldberg, I., Goddard, G., Kuriakose, S. (2008). Building Knowledge Based Economies and Absorptive Capacity to Enhance Growth. W: M. Runiewicz-Wardyn (ed.), Knowledge Based Economy as a Factor of Competitiveness and Economic Growth. Warsaw: TIGER Publication, 11-24.
 14. Glytsos, N.P. (2006). Is Brain Drain from Albania, Bulgaria and Greece Large Enough to Threaten Their Development? Reports and Analyses, 14 (06), 1-20.
 15. Guastella, G., Oort van, F. (2012). Knowledge Creation vs Knowledge Co-Production:Knowledge Intensive Business Servises and Innovative Activity in EU Regions. ERSA Conference Papers Number ersa12p424, European Regional Science Association. Pozyskano z http://www-sre. wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ ersa12/e120821aFinal00426.pdf
 16. Hryniewicz, J., Jałowiecki, B. , Mync, A. (1992). Ucieczka mózgów ze szkolnictwa wyższego i nauki. Raport z badań. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 17. Hryniewicz, J., Jałowiecki, B., Mync, A. (1997). Ruchliwość pracowników naukowych w latach 1994- 1997. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 18. Ivakhnyuk, I. (2006). Brain Drain from Russia: In Search for a Solution. Reports and Analyses, 15 (06), 1-14.
 19. Kaczmarczyk, P. (2006). Highly Skilled Migration from Poland and Other CEE Countries - Myths and Reality. Reports and Analyses, 17 (06), 1-28.
 20. Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (2005). Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa: UKIE.
 21. Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalnści badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 60-69.
 22. Krupa, K. (2012). Narzędzia otwartej ekonomii - kapitał intelektualny, RTE oraz coaching (zarys wybranych poglądów i wyniki badań). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 9-27.
 23. Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3 (1), 47-57.
 24. Mellander, Ch., Florida, R. (2012). The Rise of Skills: Human Capital, the Creative Class and Regional Development. CESIS Electronic Working Paper Series, 266. Pozyskano z: http://ideas.repec.org/ p/hhs/cesisp/0266.html
 25. Miyamoto, K. (2003). Human Capital Formation and Foreign Direct Investment in Developing Countries. OECD Development Centre Working Paper, 211.
 26. Parkhomenko, N. (2006). Migration of Highly-qualified Professionals from Ukraine: Current Situation and Future Threats. Reports and Analyses, 18 (06), 1-7.
 27. Pollard, N., Latorre, M., Sriskandarajah D. (2008). Floodgates or Turnstiles? Post-EU Enlargement Migration Flows to (and from) the UK. London: IPPR.
 28. Rachwał, T. (2011). Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 29. Ravenstein, E.G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48 (2), 67-235.
 30. Rosner, A. (2009). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej wsi. Pozyskano z: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom krajowy/polska_polityka_ przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Rosner.pdf
 31. Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21-33.
 32. Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 12-23.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu