BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009)
Economic Situation of Farms in Terms of Change Economic Business in Poland (2007-2009)
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 78-88, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Business trends, Arable farm, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych (ze względu na wielkość ekonomiczną) w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2007-2009. Do tego celu wykorzystano testy koniunktury opracowane przez Instytut Rozwoju Gospodarczego (IRG) SGH w Warszawie oraz dane systemu rachunkowości rolnej FADN. Stwierdzono, że istnieją znaczne zróżnicowania w zakresie reakcji gospodarstw rolnych na zmiany koniunktury. Największe gospodarstwa (powyżej 100 ESU) silniej odczuwały skutki dekoniunktury. Ich dostosowania polegały na utrzymaniu poziomu produkcji rolnej. Z kolei najmniejsze gospodarstwa nieco bardziej elastycznie dostosowywały się do zmian koniunktury, jednak działo się to w warunkach niskich dochodów i inwestycji niepokrywających poziomu amortyzacji. Natomiast gospodarstwa z grupy 16-100 ESU w relatywnie mniejszym zakresie odczuły skutki pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. Koniunktura w rolnictwie jest w wysokim stopniu zsynchronizowana z koniunkturą ogólnogospodarczą. Jej zmiany w rolnictwie przejawiają się głównie w fluktuacji cen surowców rolnych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to evaluate economic situation of farms (in view of economic size) in terms of change of economic business in Poland between 2007 and 2009. For this study one used tests of economic business produced by the Institute for Economic Development SGH in Warsaw and agricultural data of the FADN accounting system. One has stated that there are significant differences in range of the response of farms to changes in economic situation. The largest farms (above 100 ESU), more strongly suffer from downturn. Their adaptation consists in maintaining the level of agricultural production. The smallest farms more flexibly adapt to economic business change, but it is in terms of low income and investments that do not cover depreciation. While farms from the group 16-100 ESU are in a relatively lesser extent affected by the economic downturn. The situation in agriculture is highly synchronized with the general economic business. Their changes in agriculture are manifested mainly in the agricultural products price fluctuations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A. 1995: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej, A. Czyżewski (red.), Wyd. ODR w Sielinku, Poznań.
 2. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, A. Czyżewski (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Gorzelak E., Zimny Z. 2010: Koniunktura w rolnictwie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa.
 4. Hodges J. 1934: Size of the farms and the Business Cycle, "Journal of Farms Economics", vol. 14, no 1.
 5. http://stats.oecd.org, dostęp luty 2013.
 6. Jankowski S. 2001: Cykliczność rozwoju gospodarczego, [w] Makro i mikroekonomia - podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa.
 7. Kavallari A., Fellman T., Gay S. 2011: Shocks in economic growth - shocking effects on agricultural markets? Paper prepared for the EAAE Congres in Zurich.
 8. Klimkowska J., Stolorz S. 2008: Własności prognostyczne Barometru Koniunktury SGH i jego składowych w oparciu o wskaźnik referencyjny wahań cyklicznych dla gospodarki polskiej, "Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 80.
 9. Kufel J. 2012: Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Mrówczyńska-Kamińska A., Czyżewski B. 2011: Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista", nr 2.
 11. Rembeza J, Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Sobiecki R. 2010: Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe, [w] Przedsiębiorstwo, a kryzys globalny, R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.). Wyd. SGH, Warszawa.
 13. Stępień S. 2011: Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 98 z. 3.
 14. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. 2011, 2012: IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu