BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Zmiany potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w przetworach z czarnych porzeczek
Changes of Oxidation-Reduction Potential in Black Currant Preserves
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 79-92, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Oddziaływanie opakowania na żywność, Napoje bezalkoholowe, Przechowalnictwo artykułów spożywczych
Food commodities, Commodity research, The impact of food packaging on food, Soft drinks, Storage of food products
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie zmian potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w wybranych przetworach owocowych przechowywanych w różnych opakowaniach i różnej temperaturze oraz wykrycie zależności miedzy wartością potencjału oksydacyjno-redukcyjnego a warunkami,i przechowywania, zastosowanym opakowaniem oraz wybranymi wyróżnikami jakości tych przetworów. (fragment tekstu)

The author's aim has to conduct investigations into the changes of the oxidation-reduction potential in black currant preserves, and, next, to determine the dependence between the changes of certain quality factors and the shaping of the oxidation-reduction potential. While investigating this dependence efforts have been made to determine if the value of the potential may constitute a criterion of quality estimation of an investigated product in correlation with other quality factor. The investigations have produced satisfactory results. It has been found that the oxidation-reduction potential is dependendent on: vitamin C, anthocyanis, acidity and tin. Extract and carbohydrates affect the potential to a lesser degree. The investigations into the quality of black currant preserves through defining the changes of the oxidation-reduction potential is possible and will be of great use in the fruit processing industry for a current inspection of a produce's quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Cerutti G., Funzioni delle misure potenziale ossidoridultive nalla technlogia delle conserve di frutta. Industria conserve, Italy 1957.
 3. Cichoń Z, Ispolsowanie izmierenija stoimosti oksido-redukcjonowo potencjała dla celnej ocenki kaczestwa win. Sympozjum nt. Uprawlenije na kaczestwo i rolata na stokowiednata nauka kato integriraszt faktor mieżdu proizwodstwoto i obrysztenieto, Warna 26-29 X 1982 r., Materiały, Wyd. Wysszyj Institut Zanarodno Stopanstwo D. Błagojew, Katedra Stokoznanije Warna 1982, s. 325-329.
 4. Cichoń Z., Wpływ warunków i czasu magazynowania na zmiany wartości witaminowej wybranych przetworów owocowych. Materiały z sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, IGM, Poznań 1980, s. 11-13.
 5. Cichoń Z., Zależności między opakowaniami a degradacją witaminy C w wybranych przetworach owocowych, "Opakowanie" 1982, nr 5-6, s. 29-31.
 6. Fuleki T., Francis F.J., Quantitative methods for antocyanins. Determination of total antocyanins and degradation index for Granberry juice, "J.Food Sci.", 1968, nr 33, s. 78-83.
 7. Hankus A., Pomiary i interpretacja pomiarów utleniająco-redukcyjnych w złożonych układach biologicznych, praca habilitacyjna, Politechnka Krakowska, Kraków 1963.
 8. Misior S., Łukowska Z., Majewski A., Wpływ zmian potencjału redoksowego brzeczki na skład piwa, "Przemysł Fermentacyjny i Rolny" 1970, nr 5.
 9. Nalepa W., Cichoń Z., Researches concerning the quality evaluation of tinplate cans used to fruit and vegetable preserves. Materiały z II International Symposium on Commodity Science and Technology, State University, Gent, Belgium 1979, s. B.12.1-B.12.5.
 10. PN-71/A-75101: Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych. Przetwory owocowo-warzywne.
 11. "Roczniki PZH" 1955, t. VI, nr 3. Oznaczanie cyny metodą ditilową.
 12. Rodopuło A.K., Biochimia szampanskowo proizwodstwa. Piszczewaja Promyszlennost, Moskwa 1966.
 13. Zalewski S,J., Mikrobiologia żywności pochodzenia morskiego, Wydawnictwo morskie, Gdańsk 1978
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu