BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dawidko Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Górka Adam (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wpływ funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rozwój polskiego sektora naukowego
Impact of the Innovative Economy Operational Programme's Funding on the Development of the Polish Scientific Sector
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 118-133, ryc., tab., bibliogr. 13 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Keyword
Nauka, Fundusze unijne, Finansowanie badań naukowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Science, EU funds, Financing scientific research, Operational Programme Innovative Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych krajów w Unii Europejskiej. Najważniejszą z przyczyn takiej sytuacji jest chroniczne niedofinansowanie sektora naukowego - łączna suma państwowych wydatków na naukę, badania i rozwój nie przekracza 1% PKB. Równie niewielka jest skala inwestycji w prace B+R wśród podmiotów gospodarczych. Innymi poważnymi przeszkodami we wzroście innowacyjności są także: koncentracja sektora naukowego na badaniach podstawowych, niewielka skala komercjalizacji wyników badań naukowych oraz słabe połączenia na linii nauka-gospodarka. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej szansę na częściowe zniwelowanie wieloletnich zaległości w finansowaniu nauki dają fundusze strukturalne. Funkcjonujący od 2007 roku Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) stał się głównym narzędziem współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych i modernizacji infrastruktury naukowej zarówno państwowych jednostek badawczych, szkolnictwa wyższego, jak i przedsiębiorstw. Po niemal 5 latach funkcjonowania programu i biorąc pod uwagę zbliżające się zakończenie perspektywy finansowej 2007-2013, można pokusić się o próbę podsumowania wybranych elementów funkcjonowania Programu. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie o rolę funduszy POIG w finansowaniu państwowego sektora naukowego w Polsce, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i strukturalnym. Ważnym zagadnieniem pozostaje również kwestia proporcji środków przeznaczonych na badania podstawowe i aplikacyjne oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych (np. inkubatory przedsiębiorczości). Ilościową analizę zawartych umów na dofinansowanie uzupełniają studia przypadku, przybliżające sytuację największych beneficjentów europejskich środków strukturalnych wśród polskich uczelni wyższych. Podjęta została też próba identyfikacji najważniejszych problemów pojawiających się przy korzystaniu ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)

Poland is one of the least innovative states among the EU members. Chronic underfunding of the scientific sector - with gross expenditures on R&D below 1% of the GDP - is the most important cause of such situation. The scale on private involvement in R&D activities remains similarly low. Also, focus on basic research, low commercialization and weak science-industry links are major obstacles for the growth of innovativeness. After Poland's EU accession, European structural funding has given a chance of reducing the arrears in the financing of the scientific sector. The Innovative Economy Operational Programme (POIG), functioning since 2007, became the main tool for financing both R&D projects and scientific infrastructure development in national research centers, higher education and private sector. After almost 5 years of the Programme's functioning and given the imminent end of the EU's 2007-2013 financial perspective, one can try to summarize the main effects of the Programme. The aim of this paper is answering the question about the role of POIG in financing the scientific sector in Poland in both regional and sectoral approach. The amount of funding for basic and applied research and technology also remains an important question. The quantitative analysis of number, value and distribution of financing agreements is complemented by case studies, presenting the situation of major beneficiaries of EU funding among Polish higher education establishments. Finally, an attempt to identify the most important obstacles in using the EU funding for scientific sector is made. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balconi, M., Brusoni S., Orsenigo, L. (2008). In Defence of the Linear Model: An Essay. KITeS Wor- king Papers, 216.
 2. Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9-22.
 3. Gierańczyk, W. (2010). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Euro- pejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76-86.
 4. Godin, B., 2006. The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework. Science, Technology & Human Values, 31(6), 639-667.
 5. Godin, B. (2011). The Linear Model of Innovation: Maurice Holland and the Research Cycle. Social Science Information, 50, 569-58.
 6. Landry, R., Amara, N., Rherrad, I. (2006). Why Are Some University Researchers More Likely to Create Spin-offs Than Others? Evidence from Canadian Universities. Research Policy, 35, 1599-1615.
 7. Mansfield, E. (1991). Academic Research and Industrial Innovation. Research Policy, 20, 1-12.
 8. Nauka i technika w 2010 (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. Rozmus, A., Cyran, K. (2009). Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach - diagnoza i próba oceny. e-Finanse, 4.
 10. Salter, A., Martin, B. (2001). The Economic Benefits of Publicly Funded Scientific Research: A Critical Review. Research Policy, 30, 509-532.
 11. Sarewitz, D., Pielke, R. (2007). The Neglected Heart of Science Policy: Reconciling Supply and Demand for Science. Environmental Science and Policy, 10, 5-16.
 12. Varblane, U., Dyker, D., Tamm, D., Tunzlemann, N. (2007). Can the National Innovation Systems of the New EU States be Improved? Post-Communist Economies, 19(4), 399-416.
 13. Wieloński, A. (2003). Przemysł nowej gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 21-25.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu