BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz Mariola (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce
The Role of Education in Building Social Capital in Poland
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 134-145, tab., bibliogr. 29 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Keyword
Edukacja, Kapitał społeczny, Kapitał ludzki, Społeczeństwo informacyjne
Education, Social capital, Human capital, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu ukazano elementy teorii kapitału społecznego w odniesieniu do rozwoju społecznego i gospodarczego oraz roli edukacji w jego budowaniu. W pierwszej części przedstawiono koncepcje podejścia do kapitału społecznego, typów kapitału i jego oddziaływania na rozwój gospodarczy. W drugiej części podjęto próbę określenia roli edukacji w rozwoju kapitału społecznego. Przedstawiono relacje pomiędzy edukacją a kapitałem społecznym na przykładzie zachodzących przemian strukturalnych i programowych w oświacie w ostatniej dekadzie w Polsce. Ponadto zwrócono uwagę na ujemne zjawiska zachodzące w edukacji, które mogą stanowić istotne ograniczenia w wypełnianiu przez szkoły zadań w budowaniu kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper present the aspects of theory of human capital in social and economic developed and the role of education in building this phenomenon. The first part of the article organizes actual knowledge on social capital and typology of this phenomenon and their influence on the economic development. The second part of the paper is devoted to identifying the relationship between the education policy and developed social capital. The relationship between the functioning education and the social capital is analyzed on the basis of the structural and curriculum changes in the educational system in last decade in Poland are presented. What is more, the article highlights negative phenomena occurring in the educational system, which might constitute a substantial obstacle in fulfilling the school's tasks to build the social capital. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2011). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 2. Coleman, J. (1990). Foundation of Social Theory. Cambrige: Harvard University Press.
 3. Czapiński, J. Panek, M. (red.) (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polsków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 4. Czapniewski, K. Janc, K. (2012). Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca. W: W. Kamińska, K. Helfer (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby aktywizacja, nowe struktury. Warszawa: KPZK PAN, 278- 301.
 5. Dolata, R. (2009). Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimazjów w dużych miastach. W: B. Niemierko, K. Szmigel (red.), Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. Kielce: PTDE, 111-123.
 6. Dudzikowa, M. (2008). Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Dziennik Urzędowy MEN nr 7. (2012).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L.E Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Zyski S-ka.
 9. GUS (1993). Rocznik statystyczny - demografia. Warszawa.
 10. GUS (2006). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/06. Warszawa.
 11. GUS (2012). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/12. Warszawa.
 12. GUS (2012a). Rocznik demograficzny. Warszawa.
 13. GUS (2012b). Rocznik statystyczny. Warszawa.
 14. Juszczyk, K. (2007). Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się świecie. Chowanna, 29, (2), 16-36.
 15. Kamińska, W. Helfer, K. (red.), 2012, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Warszawa: KPZK PAN.
 16. Kastro, K. (2005). Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 17. Kożyczkowska, A. (2005). Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy. Konstatacja pedagoga. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 167-185.
 18. Kwiatkowski, M. (2005). Kapitał społeczny. W: H. Kubiak (red.), Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 19. Niemierko, B. (2011). Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, (4), 257-275.
 20. Polska 2030 - Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju kraju. (2012). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 21. Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wydawnictwo Znak: Warszawa-Kraków.
 22. Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne (Economic Studies), 68, (1).
 23. Tracz, M. Mróz, G. (2001). Szkolnictwo w województwie małopolskim. Folia Geographica Oeconomica, 30-31, 207-222.
 24. Tracz, M. Borowiec, M. Mróz, G. (2009). Szkolnictwo w województwie podkarpackim. Folia Geographica Oeconomica, 32, 223-234.
 25. Węziak-Białowolska, D. (2010). Kapitał społeczny w Polsce - propozycje pomiaru i wyniki. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 4, 1-28.
 26. Wiktorzak, A. (2009). Kapitał społeczny szkoły. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Badania zagraniczne i wzory międzynarodowe w diagnostyce edukacyjnej. Kraków: PTDE, 95-108.
 27. Woolcock, M. (1998). The Place of Social Capital In Understanding Social and Economic Outcomes. Pozyskano z http:/ocecd.org.dataoeced/5/13.1824913pdf
 28. Zajączkowska, J. (2009). Przemiany szkolnictwa w powiecie proszowickim pod wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej Polski (maszynopis).
 29. Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu