BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbierzchowska Dorota
Title
Kontrola kursu walutowego - doświadczenia węgierskie
The Exchange Rate Control - Hungarian Experiences
Source
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 134-145, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Keyword
Kurs walutowy, Polityka pieniężna, Przekształcenia systemowe
Exchange rates, Monetary policy, Systemic transformation
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Węgry stanowią przykład kraju, który w okresie transformacji systemowej zdecydował się na stosowanie różnych odmian systemu kursu stałego: od systemu kursu sztywnego, poprzez system pełzającego pasma wahań, aż do tzw. widma ERM II. Od 2001 roku - kiedy to władze monetarne w ramach .strategii BCI zobowiązały się do osiągania założonych celów inflacyjnych, zachowując jednocześnie kontrolę kursu walutowego - wyraźnie widoczny był dualizm celów polityki pieniężnej. Perturbacje na węgierskim rynku walutowym w 2003 roku i związane z nimi duże koszty interwencji ukazały słabości przyjętego przez Węgry rozwiązania. W obliczu kolejnego ataku spekulacyjnego w lutym 2008 roku władze monetarne podjęły decyzję o upłynnieniu kursu forinta. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń węgierskich z polityką kur-su walutowego, prowadzoną w warunkach ograniczeń wynikających z niespójnego czworokąta rozwiązań systemowych. W opracowaniu zostały przedstawione etapy polityki kursowej na Węgrzech i efekty jej stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na działania interwencyjne podejmowane przez władze monetarne w celu utrzymania kursu. (fragment tekstu)

Since the 1990s various kinds of exchange rate regimes have been employed, such as the adjustable peg regime, the crawling peg regime and the so-called ERM II shadow. This article aims at presenting Hungarian experiences concerning the exchange control policy and the effects of its application. Many negative consequences of employing and using a fixed exchange rate arrangement emerged, mostly those related to the limitation of the autonomy of monetary policy and to the danger of speculation in the foreign exchange market, which in 2008 led to abandonment of the forint's trading band and introduction of the free-float exchange rate regime. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arvai Z., Capital account liberalization, capita lflow patterns, and policy responses in the EUs new member states, IMF Working Paper, November 2005.
 2. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, NBP, czerwiec 2007.
 3. Bernake B., Laubach T., Mishkin F., Posen A., Inflation targeting - lesson from the international experience, Princeton University Press, Princeton 1999.
 4. Ersek Z., Defending the strong side of the band the Hungarian experience, [w:] Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Paper 2005, No. 24.
 5. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1998.
 6. Changes of the currency basked, National Bank of Hungary, http://english.mnb.hu/Engine. aspx?page=mnben_exchange_rates&ContentID=3396 (26.03.2009).
 7. Creel J., How would a fixed-exchange-rate regime fit the transition economies? The case of Czech Republic, Hungary and Poland, "Revue de l'OFCE" 2005, No. 91.
 8. Fisher S., Exchange rate regime: is the bipolar view correct?, Finance and Development 2001, No. 2.
 9. Horvath J., 2008 Hungarian financial crisis, CASE Network E-briefs 2009, No. 1.
 10. IMF Annual Report 1999, Washington.
 11. Jurek M., Marszałek P, Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 12. Kornai J., Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji. Przypadek gospodarki węgierskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 13. Kowalewski P., Gąsienica-Szostak T., Tymula P., Polityka kursowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-1996, IBGR, Gdańsk 1996.
 14. Lutkowski K., Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 1999.
 15. Masson P., Savastano M., Sharma S., The scope for inflation targetingin developing countries, IMF Working Paper, WP/97/30, IMF 1997.
 16. Official devaluations of the forint, 1990-2003, http://english.mnb.hu/Engine. aspx?page=mnben_exchange_rates&ContentID=3397 (26.03.2008).
 17. Poirson H., How do countries choose their exchange rate regime?, IMF Working Paper 2001, No. 46.
 18. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność przepływy kapitałowe, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 19. Polszakiewicz B., Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w polskiej polityce stabilizacyjnej, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. 1, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 20. Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 21. Rostkowski J., Czy gospodarka węgierska się wali, CASE, eReferaty/lipiec 2003.
 22. Tomczyńska M., Exchange rate regimes in transition economies, CASE, Warszawa 1998.
 23. Utzig G., Przegląd sytuacji gospodarczej w krajach grupy EU-8 w 2003 r., "Bank i Kredyt" nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu