BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strządała Gaweł
Title
Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego
Source
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 2011, nr 459, 208 s., bibliogr. 274 poz.
Keyword
Historia myśli politycznej, Politycy, Polityka zagraniczna, Biografie, Sytuacja polityczna, Stosunki polityczne
History of political thought, Politicians, Foreign policy, Biography, Political situation, Political relations
Studnicki Władysław
Abstract
Publikacja prezentuje myśl polityczną Władysława Studnickiego, polskiego polityka i publicysty żyjącego w latach 1867-1953, określanego mianem "germanofila polskiego". W pracy przedstawiona została biografia polityczna Studnickiego, ewolucja jego poglądów ideowo-politycznych oraz jego koncepcje dotyczące polityki zagranicznej Polski w stosunku do jej zachodniego sąsiada. Kolejne rozdziały prezentują m.in. jego stosunek do niemieckiej polityki germanizacyjnej, problemy stosunków społecznych pod zaborem pruskim, jego działalność i myśl polityczną podczas pierwszej i drugiej wojny światowej oraz poglądy na sytuację powojennej Europy. Bazę źródłową publikacji stanowiły drukowane zwarte prace Studnickiego, publikacje prasowe, materiały archiwalne i rękopiśmiennicze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej.
 2. Zespół akt Delegatury Rządu RP na Kraj.
 3. Zespół akt Gabinetu Cywilnego Rady Regencyjnej.
 4. Zespół akt Tymczasowej Rady Stanu.
 5. Zespół Prezydium Rady Ministrów.
 6. Zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 7. Kolekcja Stanisława Kota.
 8. Zespół Akt Naczelnego Komitetu Narodowego.
 9. W. Studnicki., Materiały do pamiętnika.
 10. List otwarty do współobywateli [Inc. Komenda t. Zw. POW uczyniła zamach zabicia mnie moralnie, s. N. 1917.].
 11. Działalność stowarzyszeń polskich w Szwajcarii w latach 1915-1917.
 12. Materiały do pamiętnika. Dokumenty do charakterystyki Tymczasowej Rady Stanu, Warszawa 1917.
 13. List otwarty do Henryka Sienkiewicza, Lozanna, kwiecień 1915.
 14. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Zespół Akt Okupacji Nazistowskiej.
 15. Dziennik Michała Łempickiego (jun.) 1893-1928.
 16. Feliks Młynarski, Za kulisami wielkich wydarzeń. Garść wspomnień osobistych 1939-1945.
 17. Józef B. Kożuchowski, Wspomnienia.
 18. Korespondencja Wilhelma Feldmana.
 19. Papiery Bolesława i Marii Wysłouchów.
 20. W. Studnicki, Szkic programu polskiej partii ludowej, Tarnów 1901.
 21. Korespondencja Władysława Stadnickiego z Ignacym Matuszewskim, Wacławem Jędrzejewiczem i Henrykiem Kogutem z lat 1945-1948, oprac. S. Cenckiewicz, cz. 1, "Arcana" 2003, nr 2, s. 195-207.
 22. Weinstein J., Władysław Studnicki w świetle dokumentów hitlerowskich II wojny światowej, "Zeszyty Historyczne" [Paryż] 1967, nr 11, s. 3-91.
 23. Brazylia. Kraj, możliwości osiedlenia, Rzym 1946.
 24. Daleki Wschód w polityce światowej, Warszawa 1930.
 25. Das Ostliche Polen, Kitzingen Main 1953.
 26. Denkschrift für die Ungarischen Staatsmanner Verfasst, Budapest 1912.
 27. Die österreichisch-ungarische Frage, Krakow 1913.
 28. Die polnische Ostmarkenfrage. Denkschrift für deutsche Staatsmanner, Warszawa 1917.
 29. Die Umgestaltung Mittel-Europa's durch den gegenwartigen Krieg Die Polenfrage in ihrer internationalen Bedeutung. Wiedeń 1914.
 30. Die Wahrheit über Sibirien. Studien nach der natur, Berlin 1899.
 31. Die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des wiedetschaftliche Polens, Berlin 1930.
 32. [jako Veto] Dwadzieścia lat walki proletariatu polskiego. Cz. 1: Zabór rosyjski, Lwów 1899.
 33. Finlandia i sprawa finlandzka, Kraków 1910.
 34. Historia ustroju państwowego Rosji, Lwów 1906.
 35. Japonia, Lwów 1904.
 36. Kolonizacja i rozwój gospodarczy naszego wschodu, Warszawa 1921.
 37. Konstytucja rosyjska i prawnopaństwowe stanowisk9o Królestwa Polskiego, Warszawa 1906.
 38. Konstytucja 3-go Maja, Warszawa 1916.
 39. Kwestia Czechosłowacji a racja stanu Polski, Warszawa 1938.
 40. Le Probleme des Indes, Warszawa 1930.
 41. Ludzie, idee i czyny, Toruń 2001.
 42. Mianowany, niepowołany administrator p. Stefan Starzyński, Warszawa 1937.
 43. [jako Hannibal] Nędza Rosji w cyfrach, Kraków 1899.
 44. O metodę rządzenia Śląskiem. Władysław Studnicki contra woj. Grażyński. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie woj. Grażyńskiego, Wilno 1933.
 45. O nową ordynację wyborczą, Warszawa 1937.
 46. O odpowiedzi państw centralnych na postulaty Rady Stanu, Warszawa 1917.
 47. Od socjalizmu do nacjonalizmu, Lwów 1904.
 48. Państwo Kowieńskie. Dzisiejszy stosunek Litwinów do Polaków, Wilno 1922.
 49. Pierwsza Duma Państwowa i działalność naszych posłów, Warszawa 1907.
 50. Polen im politischen system Europas, Berlin 1936.
 51. Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, Toruń 2002.
 52. Polityka polska i odbudowa państwa. Odpowiedź na książkę p. Dmowskiego, Warszawa 1925.
 53. Polityka Rosji względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego. Studium polityczno-historyczne, Kraków 1906.
 54. Polska za linią Curzona, Londyn 1953.
 55. Polsza w polityczeskom otoczeniu, ot razjłow do naszich dień, Petersburg 1907.
 56. Północno-wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Referat Biura Kongresowego, Warszawa 1919.
 57. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie Stefana Starzyńskiego, Prezydenta m. Warszawy, Warszawa 1938.
 58. Przebudowa Europy Środkowej przez obecną wojnę. Sprawa polska i jej międzynarodowe znaczenie, Wiedeń 1915.
 59. Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Warszawa 1927.
 60. Raison d'Etat de l'Italie et la cause polonaise, Lozanna 1915.
 61. Reale Bedingungen für ein polnisch-deutsches Bundis. Denkschrift für deutsche Staatsmaster, Beuthen 1918.
 62. Rosja Sowiecka w polityce światowej, Wilno 1932.
 63. Rosja w Azji Wschodniej, Lwów 1904.
 64. Rozwój form politycznych i stosunki ekonomiczne Szwajcarii, Lwów 1900.
 65. Rządy Rosji Sowieckiej we Wschodniej Polsce 1939-1941, Warszawa 1943.
 66. Sprawa polska w dobie obecnej. Referat na Kongresie Polskim w Waszyngtonie dnia 12 maja 1919.
 67. Sprawa polska, Poznań 1910.
 68. Sprawa polsko-żydowska, Wilno 1936.
 69. Stosunki gospodarcze polsko-niemieckie wobec zbliżającego się traktatu. Warszawa 1925.
 70. [jako Veto] Stosunki polsko-rosyjskie, Kraków 1897.
 71. Stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie i Rusi, Lwów 1908.
 72. System polityczny Europy a Polska, Toruń 2001.
 73. Szkice polityczne z zakresu polityki międzynarodowej, Warszawa 1917.
 74. Tragiczne manowce. Próby przeciwdziałania katastrofom narodowym 1939-1945, Gdańsk 1995.
 75. W palącej sprawie szkolnej. Język rosyjski w szkole polskiej, Warszawa 1915.
 76. W sprawie obchodu grunwaldzkiego. Przeciw prądowi, Kraków 1910.
 77. W sprawie stosunku politycznego Polski do jej ziem wschodnich, Warszawa 1919.
 78. Władysław Studnicki o odpowiedzi państw centralnych na postulaty Rady Stanu, Warszawa 1917.
 79. Wobec grozy położenia. Międzynarodowe stanowisko Polski, Warszawa 1920.
 80. Wskazania polityczne irredentysty polskiego, Lwów 1913.
 81. Współczesna Syberia. Z mapą Syberii i kolei syberyjskiej, Kraków 1897.
 82. Współczesne państwo litewskie i stosunek jego do Polaków, Warszawa 1922.
 83. Wykład ekonomii politycznej. Podręcznik dla uniwersytetów ludowych i samouków, Kraków 1900.
 84. Wyodrębnienie Galicji, Lwów, 1901.
 85. Z przeżyć i walk, Toruń 2002.
 86. Zagadnienia ustrojowe. Projekt konstytucji decentralistycznej, Warszawa 1929.
 87. Zarys państw bałtyckich, Warszawa 1924.
 88. Zarys statystyczno-ekonomiczny ziem północno-wschodnich. Z 37 tablicami statystycznymi, Wilno 1922.
 89. Ziemia wileńska, jej stan gospodarczy i pożądany statut, Wilno 1922.
 90. Ziemie wschodnie, Warszawa 1920.
 91. Ziemie wschodnie. Stan gospodarczy i widoki rozwoju, Warszawa 1929.
 92. Ziemstwa. Kilka uwag na czasie, Warszawa 1905.
 93. Brochwicz S., Bohaterowie czy zdrajcy? Wspomnienia więźnia politycznego, Warszawa 1940.
 94. Daszyński I., Pamiętnik, Warszawa 1957.
 95. Dobrowolski S., Memuary pacyfisty, Kraków 1989.
 96. Erzeberger M., Przeżycia w wojnie światowej, [w:] Polska w pamiętnikach wielkiej wojny światowej 1914-1918, zebrał M. Sokolnicki, Warszawa 1925.
 97. Goebbels J., Dzienniki, Zürich 1918.
 98. Goetel F., Czasy wojny, Gdańsk 1990.
 99. Hutten-Czapski B., 60 lat życia politycznego i towarzyskiego, Warszawa 1936.
 100. Jaworski W., Diariusz 1914-1918, Warszawa 1997.
 101. Korboński S., Polskie państwo podziemne. (Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945), Wrocław 1989.
 102. Korboński S., W imieniu Rzeczypospolitej, Paryż 1954.
 103. Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2008.
 104. Mackiewicz J., Przed dwudziestu pięciu laty zmarł Władysław Studnicki, "Kultura" (Paryż) 1979, nr 3, s. 112-125.
 105. Mackiewicz J., Władysław Studnicki 1865-1953, "Kultura" (Paryż) 1965, nr 12, s. 67-79.
 106. Mackiewicz S., Stulecie urodzin Władysława Studnickiego, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1966, z. 9, s. 187-195.
 107. Nowak-Jeziorański J., Kurier z Warszawy, Warszawa-Kraków 1989.
 108. Piotrowski S., Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956.
 109. Pobóg-Malinowski W., Na rumuńskim rozdrożu, "Kultura" (Paryż) 1948, nr 8, s. 106-107.
 110. Przetakiewicz Z., Od ONR-u do PAX-u, Warszawa 1994.
 111. Romer E., Dziennik 1914-1918, Warszawa 1995.
 112. Ronikier A., Pamiętniki 1939-1945, Warszawa 2001.
 113. Sokolnicki M., Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914-1918, Warszawa 1925.
 114. Szembek J., Diariusz wrzesień-grudzień 1939, Warszawa 1989.
 115. Tommasini F., Odrodzenie Polski, Warszawa 1928.
 116. Życiorys Feliksa Burdeckiego (1904-1991), oprac. P. Kosmala, "Arcana" 2010, nr 2-3, s. 167-185.
 117. Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego 1918-1926, Warszawa 1968.
 118. Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 119. Albert A. (Roszkowski W.), Najnowsza historia Polski, Londyn 1989.
 120. Albert A. (Roszkowski W.), Najnowsza historia Polski 1918-1980, Warszawa 1983.
 121. Batowski H., Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985.
 122. Berezowski C., Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934.
 123. Bobrzyński M., ... Po przeszło stu latach wstało z martwych państwo polskie. Wskrzeszenie państwa, polskiego, Kraków 1920.
 124. Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1994.
 125. Borejsza J.W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988.
 126. Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941, Wrocław 1985.
 127. Carrère d'Encausse H., Bolszewicy i narody, czyli Wielkie Urągowisko 1917-1930, Warszawa 1992.
 128. Cenckiewicz S., Z dziejów realizmu czyli geopolityka w Polsce, "Niepodległość" 1996, t. 48(28), s. 220-255.
 129. Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1984.
 130. Czapiewski E., Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1929, Wrocław 1988.
 131. Czapiewski E., Konserwatyści polscy a hitleryzm, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 1984, nr 2, s. 253-281.
 132. Czapiewski E., "Słowo" wileńskie a Anschluss Austrii, [w:] Studia historyczne dedykowane prof, dr. Henrykowi Zielińskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin - uczniowie, współpracownicy, koledzy, Wrocław 1981. s. 97-105.
 133. Czapiewski E., "Słowo" wileńskie wobec problemu porozumienia polsko-niemieckiego, Wrocław 1990, s. 237-245.
 134. Dmowski nie był za autarkią. Wywiad z Wiesławem Chrzanowskim, "Gazeta Wyborcza" z 12 VII 2005. s. 1.
 135. Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwestia polska, Wrocław 2000.
 136. Dudek A., Pytel K., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990.
 137. Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
 138. Faryś J., Konserwatyści polscy a polska polityka zagraniczna 1918-1939, Szczecin 1970, s. 23-37.
 139. Faryś J., Niemcy w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego. "Przegląd Zachodni" 1978, nr 5/6, s. 14-30.
 140. Figura M., Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008.
 141. Frejlich J., Polski antykomintern, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1967, nr 10, s. 103-108.
 142. Gabiś T., Gry imperialne, Kraków 2008.
 143. Galos A., Koniec misji berlińskiej Wilhelma Feldmana i jej skutki, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 2005, nr 1, s. 1-22.
 144. Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.
 145. Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.
 146. Głowiński T., O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Wrocław 2000.
 147. Goetel F., Pod znakiem faszyzmu, Warszawa 1939.
 148. Grosfeld L., Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962.
 149. Grosfeld L., Tak zwany akt piątego listopada, "Kwartalnik Historyczny" 1954, nr 2, s. 61-95.
 150. Grünberg K., Koncepcje federalistyczne w polskim ruchu socjalistycznym 1864-1918, Warszawa 1968.
 151. Grünberg K., Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, Warszawa 1971.
 152. Gwido (Lipiński W.), Bilans czterolecia 1939-1943, Warszawa 1944.
 153. Gzella J., Czechosłowacja a polska racja stanu w publicystyce Władysława Studnickiego w okresie kryzysu sudeckiego, [w:] Dylematy II Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1990, s. 113-125.
 154. Gzella J., Koncepcja bloku państw środkowoeuropejskich w myśli politycznej Władysława Studnickiego. Toruń 1991, t. 19, s. 67-86.
 155. Gzella J., Koncepcja związków polsko-niemieckich na łamach czasopisma "Naród a Państwo" w 1918 roku, "Przegląd Zachodni" 1995, nr 3, s. 107-118.
 156. Gzella J., Koncepcje i działalność Władysława Studnickiego w pierwszych miesiącach II wojny światowej, "Przegląd Zachodni" 1998, nr 2, s. 137-150.
 157. Gzella J., Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918-1939), Toruń 1993.
 158. Gzella J., Reasekuracja interesu państwa w myśli politycznej Władysława Studnickiego w okresie II Rzeczpospolitej, [w:] Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej U Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1991, s. 61-71.
 159. Gzella J., Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej Władysława Studnickiego w latach 1918-1989, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1994, nr 3-4, s. 223-239.
 160. Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998.
 161. Holzer J., Historia Polski, Warszawa 1990.
 162. Holzer J., Mozaika polityczna II RP, Warszawa 1990.
 163. Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1967.
 164. Jaruzelski J., Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii (1896-1966), Warszawa 1976.
 165. Juchnowski J,. Polski ruch socjalistyczny wobec Niemiec okresu Republiki Weimarskiej 1919-1932, Wrocław 1997.
 166. Juzwenko A., Rosja w polskiej myśli politycznej lat 1864-1918, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław 1975, s. 27-65.
 167. Juzwenko A., Suleja W., Państwo w myśli politycznej polskiej irredenty w latach 1864-1918, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1988, s. 65-81.
 168. Kawalec K.. Endecja wobec problemu niemieckiego w latach, 1926-1933, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1979, nr 1, s. 55-70.
 169. Kawalec K., List, "Porta" 2003, nr 3.
 170. Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
 171. Krasuski J., Między wojnami. Polityka zagraniczna TI Rzeczpospolitej, Warszawa 1985.
 172. Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa 1970.
 173. Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935.
 174. Łojek J., Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990.
 175. Mackiewicz J., Kontra, Paryż 1956.
 176. Mackiewicz J., Zwycięstwo prowokacji, Kraków 1984.
 177. Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa 1989.
 178. Madajczyk Cz., Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, Warszawa 1961.
 179. Madajczyk Cz.. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.
 180. Madajczyk Cz., Przywódcy hitlerowscy wobec sprawy polskiej, "Przegląd Zachodni" 1958, nr 1, s. 1-46.
 181. Malewski J. (Bolecki W.), Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991.
 182. Marszał M., Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów narodowej demokracji 1926-1939. Wrocław 2001.
 183. Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać. PAX i Znak w Polsce 1945-1976, Paryż 1978.
 184. Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Warszawa 1964.
 185. Milewski S., Niewyparzone pióra, "Rzeczpospolita" z 30 III - 1 IV 2002, s. C3.
 186. Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980.
 187. Nałęcz T., Irredenta polska, Warszawa 1992.
 188. Naumann F., Co będzie z Polską?, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.
 189. Naumann F., Mitteleuropa, Berlin 1915.
 190. Pajewski J., Odbudowa Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1926, Kraków 1995.
 191. Pajewski J., "Mitteleuropa". Studium z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.
 192. Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985.
 193. Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918, Poznań 1970.
 194. Pawłowski I., Stronnictwa i programy polityczne w Królestwie Polskim 1864-1918, z. 1-3, Warszawa 1961-1964.
 195. Piętniewicz P., Czy był kolaborantem? Działalność Władysława Studnickiego w latach 1939-1945, "Zderzenia" 1990, nr 6, s. 61-76.
 196. Piłsudski J., Moje pierwsze boje, Łòdź 1988.
 197. Piskozub A., Nauki Władysława Studnickiego, "Arcana" 2002, nr 45, s. 102-127.
 198. Piskozub A., Rozmyślania o Mitteleuropie, [w:] Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1997, s. 7-34.
 199. Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Gdańsk 1990.
 200. Potyrała B., Problem niemiecki to nie tylko pojęcie polityczne, [w:] Studia i szkice z dziejów najnowszych politologii i socjologii, red. K. Gelles, M. Wolański, Wrocław 1994, s. 357-362.
 201. Raina P., Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939. Prawdziwy charakter polityki zagranicznej Józefa Becka, Londyn 1975.
 202. Reszka B., Polityczna poprawność a prawda, historyczna. Rozmowa z profesorem Pawłem Piotrem Wieczorkiewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, "Templum Novum. Kanonada Narodowego Romantyzmu" 2006, nr 3, s. 74.
 203. Sadowski M., Z badań nad poglądami politycznymi Władysława Studnickiego, "Przegląd Zachodni" 1992, nr 2, s. 203-213.
 204. Seidler F., Europa uinter Hokenkreuz - okupatin und Kolaboration, Berlin 1994.
 205. Seidler F., Między neutralną współpracą ludności terytoriów okupowanych a kolaboracją z Niemcami, "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi" 1998, t. 21, s. 181-197.
 206. Stadtmüller E., Polskie nurty polityczne wobec Niemiec w latach 1871-1818, Wrocław 1994.
 207. Strzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939-1945), Kraków 2001.
 208. Strządała G., Geopolityczne koncepcje Władysława Studnickiego w okresie pierwszej wojny światowej, [w:] Racja stanu. Studia i materiały, red. T. Marczak, Wrocław 2007, s. 207-225.
 209. Strządała G., Grunwaldzkie memento Studnickiego, "Templum Novum. Kanonada Narodowego Romantyzmu" 2010, nr 10, s. 118-122.
 210. Strządała G., Koncepcja zjednoczonej Europy Jana Emila Skiwskiego i Feliksa Burdeckiego na łamach krakowskiego "Przełomu" 1944-1945, "Studia Historyczne" 2007, z. 1(197), s. 63-78.
 211. Strządała G., Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, [w:] Świat wokół Rzeczpospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007. s. 363-372.
 212. Strządała G., Polska a Europa Środkowa w myśli politycznej Władysława Gizberta-Studnickiego 1918-1939, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, red. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław 2004, s. 27-51.
 213. Strządała G., Projekt budowy bloku państw Europy środkowo-wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2004, nr 4, s. 26-32.
 214. Strządała G., "Solidaryzm europejski" Jana Emila Skiwskiego - rozważania emigranta, [w:] Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku, red. M. Alberska, R. Juchnowski, Wrocław 2006, s. 55-77.
 215. Strządała G., Studnicki - Gizbert Władysław, [w:] Encyklopedia białych plam, t. 17, Radom 2006, s. 15-18.
 216. Suleja W., Fałszywa prognoza polskiego germanofila. (Władysław Studnicki. o perspektywie stosunków polsko-niemieckich na wypadek dojścia do władzy Hitlera), "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1984, nr 2, s. 307-320.
 217. Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
 218. Suleja W., Kresy wschodnie w myśli politycznej irredenty w okresie popowstaniowym (1864-1914), [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między Polską etniczną a historyczną, red. W. Wrzesiński. Wrocław 1988, s. 167-186.
 219. Suleja W., Orientacja austro-węgierska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku), Wrocław 1992.
 220. Suleja W., Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948. Zarys dziejów. Warszawa 1988.
 221. Suleja W., Próby budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia- Tymczasowej Rady Stanu. Wrocław 1981.
 222. Suleja W., Spór o kształt aktywizmu: Piłsudski a Sikorski w latach I wojny światowej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 5: W kręgu twórców myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1983, s. 141-197.
 223. Suleja W., System polityczny Władysława Studnickiego (do roku 1918). [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 2: Twórcy polskiej myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1978, s. 135-178.
 224. Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
 225. Suleja W., Władysław Studnicki - w opozycji do myśli zachodniej, [w:] Twórcy polskiej myśli zachodniej, red. W. Wrzesiński, Olsztyn 1996, s. 154-164.
 226. Szarota T., Zycie codzienne w stolicach okupowanej Europy, Warszawa 1995.
 227. Śliwa., Polska myśl socjalistyczna (1918-1948), Wrocław 1988.
 228. Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 229. Thugutt S., Z Rosją czy przeciw Rosji?, Warszawa 1916.
 230. Topolski J., Polska dwudziestego wieku 1914-1994, Poznań 1994.
 231. Urbanowski M., Człowiek z głębszego podziemia. Zycie i twórczość Jana Emila Skiwskiego, Kraków 2003.
 232. Wapiński R., Myśl polityczna Narodowej Demokracji wobec problemów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 4, red. H. Zieliński, Wrocław 1980, s. 201-216.
 233. Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
 234. Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 235. Wereszycki W., Historia Polski 1864-1918, Warszawa 1948.
 236. Wereszycki W., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.
 237. Wiaderny B., Niechciana kolaboracja: polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940. "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 2002, z. 142, s. 131.
 238. Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (191 7-1918), Wrocław 1991.
 239. Wodziński L. (Rzymowski W.), Władysław Studnicki. Fragment irredenty polskiej, Warszawa 1917.
 240. Wojtasik J., Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987.
 241. Wolff-Powęska A., Problem niemiecki po zjednoczeniu, "Zeszyty Instytutu Zachodniego", 2000, nr 19.
 242. Wrzesiński W., Kresy czy pogranicze? Problem ziem zachodnich i północnych w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między Polską etniczną a historyczną, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1988, s. 119-165.
 243. Wrzesiński W., Narodowy socjalizm i Hitler w polskiej opinii publicznej okresu II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1984, nr 2, s. 147-182.
 244. Wrzesiński W., Niemcy w polskiej myśli politycznej 1884-1914. Główne nurty, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław 1975, s. 67-118.
 245. Wrzesiński W., Problem granicy polsko-niemieckiej w polskiej myśli politycznej I i II wojny światowej, [w:] Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej lat I i II wojny światowej, red. M. Tanty, Warszawa 1990, s. 93-89.
 246. Zaremba P., Historia dwudziestolecia (1918-1939), Paryż 1981.
 247. "Bunt Młodych" 1936-1937.
 248. "Gazeta Robotnicza" 1899.
 249. "Głos Narodu".
 250. "Goniec Codzienny" 1943.
 251. "Goniec Krakowski" 1943.
 252. "Goniec Wieczorny" 1916.
 253. "Krytyka" 1899-1900, 1904, 1909, 1911-1914.
 254. "Kultura" (Paryż) 1948.
 255. "Kurier Lwowski" 1901-1902, 1909.
 256. "Lwów i Wilno" 1947.
 257. "Myśl Polska".
 258. "Naprzód" 1899.
 259. "Naród a Państwo" 1906-1907, 1918.
 260. "Niepodległość" 1933-1934.
 261. "Nowa Gazeta" 1914.
 262. "Pion" 1934, 1936.
 263. "Przedświt" 1898-1901.
 264. "Przegląd Wszechpolski" 1900-1901.
 265. "Przełom" 1944-1945.
 266. "Słowo" 1922-1939.
 267. "Słowo Polskie" 1902-1904.
 268. "Sprawa Polska" (Warszawa) 1907.
 269. "Sprawa Polska" (Lwów) 1914.
 270. "Teka" 1902-1903.
 271. "Tydzień" 1897-1902.
 272. "Votum Separatum" 1908.
 273. "Wiadomości" (Londyn) 1947, 1950.
 274. "Wiadomości Literackie" 1934-1936
Cited by
Show
ISSN
1233-6408
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu