BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nizioł Krystyna
Title
Spełnianie przez Polskę kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego i deficytu publicznego wybrane aspekty prawno-ekonomiczne
The Fulfillment by Poland of Convergence Criteria With Regard to Public Debt and Public Deficit (Selected Legal and Economic Aspects)
Source
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 205-221, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Keyword
Sektor finansów publicznych, Konwergencja, Dług publiczny, Prawo finansowe, Deficyt budżetowy
Public finance sector, Convergence, Public debt, Financial law, Budget deficit
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem opracowania jest omówienie kwestii dotyczącej spełniania przez Polskę tzw. kryteriów konwergencji fiskalnej w zakresie długu publicznego i deficytu publicznego na podstawie regulacji europejskiego i polskiego prawa finansowego, a także w kontekście ich charakteru ekonomicznego. Unormowania tego rodzaju wpływają bowiem na rzeczywistość gospodarczą, a ponadto są przejawem tworzenia przez państwo pewnych reguł normatywnych, które kształtują sferę ekonomiczną. Tego rodzaju normatywne regulacje, które mają charakter limitów, mogą bowiem wpływać na stan finansów publicznych, poprzez kształtowanie pożądanych przez państwo tendencji dotyczących długu publicznego i deficytu publicznego.(fragment tekstu)

The study discusses the issue of fulfillment by Poland of the so-called fiscal convergence criteria, concerning public debt and public deficit, based on the regulations of the European and Polish financial laws, as well as in the context of their economic character. Regularizations of this type affect the economic reality and are symptoms of creating some normative rules by the state which shape the economic sphere. This type of normative regulations which are of limit character, can affect the condition of the public finance, by shaping tendencies, desired by the state, concerning public debt and public deficit. In the case of forecasts concerning the fulfillment of the fiscal convergence criteria by Poland, one should particularly emphasize the unfavorable tendency of growth in the public debt and costs of service of the State Treasury's debt. Undoubtedly, accession to the Eurozone would counteract, e.g. the growth in the State Treasury's debt, as well as the costs of its service caused by depreciation of the Polish currency. Normative limits, forcing certain actions aimed at counteracting the growth in the public debt, namely the budget deficit and the deficit of the public finance sector, may contribute to the improvement of the public finance in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Miesięczny Zadłużenie Skarbu Państwa 12/2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 20 lutego 2009 r., http://www.mf.gov.pl.
 2. Glapiak E., Teraz większy deficyt, wkrótce wyższe podatki, elektroniczne wydanie Rzeczpospolitej z 24.06.2009 r., http://www.rp.pl.
 3. Informacja o stanie makroekonomicznym państwa i stanie budżetu państwa w 2009 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2009 r.
 4. KE wszczęła procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce, elektroniczne wydanie Gaze-ty Prawnej z 24.06.2009 r., http://www.biznes.gazetaprawna.pl.
 5. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, War-szawa 2006.
 6. Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007.
 7. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, lipiec nr 249, CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 8. Minister Finansów przedstawił sytuację budżetu państwa, elektroniczne wydanie Gazety Prawnej z 05.03.2009 r., http://www.biznes.gazetaprawna.pl.
 9. Informacja kwartalna Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych III kw./2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 30.12.2008 r., http://www.mf.gov.pl.
 10. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2008.
 11. Polarczyk K., Ekspertyza w sprawie: zasadności przepisu Art. 69 ust. 1 i 79 ust. 1, który powiększa państwowy dług publiczny o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli wydatki na ten cel są ujęte w ustawie budżetowej w częściach 78 i 79, Warszawa, 26.04.2005 r., http://www.sejm.gov.pl.
 12. Poprawka Rady Ministrów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 1001), http://www.mf.gov.pl.
 13. Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008.
 14. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011, Minister-stwo Finansów, wrzesień 2008, Warszawa 2008.
 15. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., nr 115, poz. 792.
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U., nr 249, poz. 2104 ze zm.
 17. Rośnie dług sektora finansów publicznych, elektroniczne wydanie Rzeczpospolitej z 30.06.2009 r., http://www.rp.pl.
 18. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U., nr 217, poz. 1588 ze zm.
 20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.
 21. Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Dz. U., nr 10, poz. 58.
 22. Rostowski o polskiej drodze przez kryzys (spisane na żywo z wystąpienia), elektroniczne wydanie Gazety Wyborczej z 19.02.2009 r., http://www.wyborcza.pl.
 23. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do TWE, Dz. U. L, nr 332.7 z 31 grudnia 1993 r. (zmienione przez: Rozporządzenie Rady (WE) nr 475/2000 z dnia 28 lutego 2000 r., Dz. U. L 58.1 z dnia 3 marca 2000 r., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2002 z dnia 25 lutego 2002 r., Dz. U. L 55.23 z dnia 26 lutego 2002 r., Rozporządzenie Rady (WE) 2103/2005 r. z dnia 12 grudnia r., Dz. U. L 337.1 z dnia 22 grudnia 2005 r.).
 24. Rozporządzenie Rady nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, zwane ESA 95, Dz. U. UE L 96.310.1 (zmiany tego aktu: Dz. U. UE L 98.58.1, Dz. U. UE L 00.172.3, Dz. U. UE L 00.290.1, Dz. U. UE L 01.139.3, Dz. U. UE L 01.344.1, Dz. U. UE L 02.21.3, Dz. U. UE L 02.58.1, Dz. U. UE L 03.180.1, Dz. U. UE L 07.324.1).
 25. ZUS: podwyżka składki rentowej poprawiłaby sytuację FUS, wydanie elektroniczne Gazety Prawnej z dnia 09.03.2009 r., http://www.praca.gazetaprawna.pl.
 26. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2010, Ministerstwo Finansów, Aktualności z dnia 19.06.2009 r., http://www.mf.gov.pl.
 27. http://www.sejm.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu