BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chalecka Kinga
Title
Realia wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych w Polsce
The Realities of the Introduction of Energy Performance Certificates for Buildings and Flats in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Keyword
Prawo energetyczne, Polityka energetyczna, Budownictwo mieszkaniowe
Energy law, Energy policy, Housing construction
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W istniejącej sytuacji konieczne wydaje się podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości zaproponowanego rozwiązania prawnego. Należy przede wszystkim przeanalizować funkcjonującą metodologię i poprawić zgłoszone przez środowisko budowlane zastrzeżenia i błędy w zakresie dokonywania obliczeń. Dobrze byłoby wrócić do koncepcji klas energetycznych budynków i lokali, dzięki czemu zostałby osiągnięty cel przyjęty w dyrektywie 2002/91/WE - poprawa efektywności energetycznej w gospodarce. Przeprowadzenie powyższych zmian może zaowocować poprawą efektywności energetycznej nowo powstających budynków oraz zwiększeniem zainteresowania termomodernizacją istniejących, ale raczej tylko wśród inwestorów indywidualnych. Dla deweloperów istotniejsze staje się uzyskanie "dobrego" wyniku na świadectwie charakterystyki energetycznej niż poprawy jakości i standardu energetycznego oferowanych mieszkań. (fragment tekstu)

The main objective of this article is to depict the problems connected with the preparation of appropriate legislative acts concerning the drawing up of energy sector performance certificates. The existent regulations, referring to technical characteristics of buildings and construction designs as well as methodology of estimates for energy performance of buildings, are burdened with errors, which can result in huge fines imposed by the European Union (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1238.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. z dn.13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1240.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z dn. 13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1239.
  4. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r., Dz. U. z dn. 18.10.2007 r., nr 191, poz. 1373.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu