BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Charakterystyka oraz przyczyny stosowania opcji rzeczowych w inwestycjach venture capital oraz private equity
Characteristics and Causes of Using Real Options in Venture Capital and Private Equity Investments
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 55-64, rys., tab.
Keyword
Opcje rzeczowe, Venture capital, Private equity, Ryzyko inwestycyjne
Real option, Venture capital, Private equity, Investment risk
Note
summ.
Abstract
Inwestycje typu venture capital (VC) charakteryzują się ponadprzeciętnym ryzykiem, ogromną elastycznością, możliwym wieloetapowym schematem inwestycji oraz złożonym procesem inwestycyjnym. Fundusze VC są ważnym źródłem finansowania projektów w fazie zasiewów (seed) oraz startu (start up). Wycena takiego przedsięwzięcia jest bardzo problematyczna i brak jest dokładnych opracowań dotyczących ustalenia wartości takiej spółki. Tradycyjne podejście nakazuje analizę i projekcję przyszłych przepływów pieniężnych i ich dyskontowanie celem zweryfikowania bieżącej wartości netto przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. Określenie wysokości stopy dyskontowej dla tak ryzykownych projektów może przysparzać wielu problemów, dlatego struktura inwestycji VC może zostać lepiej oceniona poprzez zastosowanie podejścia oznaczanego mianem opcji rzeczowych (real options), które również obejmuje wycenę elastyczności projektu. (fragment tekstu)

Investing venture capital (VC) is characterized by unusually high risk, great flexibility, a possible multi-stage complex pattern of investment and the investment process. VC funds are an important source of financing for projects in the seed and start up stage. Valuation of such a venture is very problematic and the lack of accurate studies on determining the value of such a company. The traditional approach requires an analysis and projection of future cash flows and discounting in order to determine the net present value using an appropriate discount rate. Determination of the discount rate for risky projects causes many problems, therefore the VC investment structure can be better assessed by using an approach known as real options, which also includes the valuation of flexibility in the project. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008.
  2. Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, Cedewu, Warszawa 2009.
  3. Zahng P. G., Exotic options, World Scientific, 2001 wyd. II.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu