BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Markiewicz Łukasz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów
Risk Measurement as a Challenge to Contemporary Finance
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 75-83, tab.
Keyword
Pomiar ryzyka, Finanse, Ryzyko finansowe, Miernik ryzyka (VaR)
Risk measures, Finance, Financial risk, VaR method
Note
summ.
Abstract
Ryzyko jest kluczowym pojęciem w klasycznej teorii finansów. Jednym z założeń modelu CAPM jest to, że inwestorzy oceniają akcje tylko w kontekście relacji: oczekiwana stopa zwrotu - wariancja. Przy ocenie ryzyka stosują zatem teorię Markowitza, mierząc ryzyko inwestycji poprzez odchylenie standardowe stóp zwrotu. Definicja awersji do ryzyka w teorii portfelowej Markowitza sprowadza się do unikania zmienności stóp zwrotu, przy czym każdy inwestor przejawia indywidualny stopień awersji do ryzyka (zmienności) wynikający z psychologicznych uwarunkowań. (fragment tekstu)

The paper presented above tests the compatibility of different measures of investor's risk propensity. We compared results obtained from psychological measures: investment and gambling risk taking propensity measured by the DOSPERT scale to financial measure: value of risk (VaR) of the constructed portfolio. The empirical analysis was conducted on the data base of decisions made by participants of the stock market game from the business press publisher, Parkiet. The Pearson chi-square test confirms a statistically significant association between investment risk taking propensity measured by the DOSPERT scale and the value of risk (VaR). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Best P., Wartość narażona na ryzyko, obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. http://www.mifid.com.pl/.
 3. Jajuga K., T. Jajuga. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Kubińska E., Ł. Markiewicz, Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki, "Decyzje" 2008.
 5. Kubińska E., Ł. Markiewicz, Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa, artykuł zgłoszony do redakcji Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria: Finanse.
 6. Kubińska E., Ł. Markiewicz, T. Tyszka, Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, "Journal of Behavioral Finance" (w druku).
 7. Lejuez C. W., J. P. Read, C. W. Kahler, J. B. Richards, S. E. Ramsey, G. L. Stuart, et al., Evaluation of a Behavioral Measure of Risk Taking: The Balloon Analogue Risk Task (BART), "Journal of Experimental Psychology: Applied" 2002, 8(2).
 8. March J. G., Z. Shapira, Managerial perspectives on risk and risk taking, "Management Science" 1987.
 9. Markiewicz Ł., E. Weber, A scale of gambling risk propensity that predicts excessive stock trading, "Journal of Behavioral Finance" (w druku).
 10. Markiewicz Ł., Wybrane inklinacje inwestorów giełdowych w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. (nieopublikowana praca doktorska), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław 2010.
 11. Markowitz H., Portfolio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7, nr 1.
 12. Pearson N., Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk, John Wiley & Sons, New York 2002.
 13. Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej, "Decyzje" 2009.
 14. Tyszka T., A. Domurat, Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, "Decyzje" 2004, vol. 2.
 15. Wärneryd K.. Risk attitudes and risky behavior, "Journal of Economic Psychology" 1996, 17(6).
 16. Weber E. U., A. R. Blais, N. E. Betz, A Domain-Specific Risk-Attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors, "Journal of Behavioral Decision Making" 2002, 15(4).
 17. Weber E. U., E. J. Johnson, Decisions under uncertainty: Psychological, economic, and neuroeconomic explanations of risk preference, [w:] red. P. W. Glimcher, C. F. Camerer, E. Fehr, R. Poldrack A., Neuroeconomics: Decision making and the brain, Academic Press, London 2008.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu